Проєкт освітньої програми. Магістри. 103. Гідрологія і комплексне використання водних ресурсівПро результати обговорення проєкту змін до ОПП.

На засіданні Групи Забезпечення Спеціальності (ГЗС) головою проф. Шакірзановою Жаннеттою Рашидівною опрелюднено результати громадського обговорення проєкту змін освітньої-професійної програми «Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів», спеціальності 103 «Науки про Землю» (РВО магістр) зі стейкхолдерами (роботодавцями, студентами тощо).

Станом на 1 грудня 2020 року висловлені пропозиції щодо змісту ОП «Гідрологія та комплексне використання водних ресурсів» Горбачовою Л.О., завідувачем відділу гідрологічних досліджень УкрГМІ HAH України та ДСНС України та Чижиком О.А., заступником директора ТОВ Науково-виробничого об’єднання «Південдіпроводгосп», які стосувалися посилення сучасних вимог щодо професійних компетентностей підготовки фахівців, які могли б  демонструвати  свої  знання,  уміння i навички, необхідні для здійснення фахової діяльності у сфері гідрологічного та водогосподарського обслуговування різних галузей економіки України та запропонували  проходження виробничої практики здобувачів освіти за даною ОП на базі їх підприємств.

За рішенням на засіданні ГЗС затвердили, що зміни до освітньої програми «Гідрологія та комплексне використання водних ресурсів», спеціальності 103 «Науки про Землю», РВО Магістр стосуються посилення сучасних вимог щодо професійних компетентностей та результатів навчання підготовки фахівців (див.табл.)

 

Програмні компетентності

Фахові

До внесення змін в ОП Після внесення змін в ОП
К14. Здатність до вирішення питання нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок на основі статистичної обробки гідрометеорологічної інформації. Набуття теоретичних знань та сучасних уявлень про принципи математичного моделювання гідрологічних процесів, критеріїв оцінки для можливого використання математичних моделей в гідрології (для різних фізико-географічних умов та при сучасних змінах гідрометеорологічного режиму). Набуття знань щодо методів оцінки впливу меліоративних заходів на навколишнє середовище. К14. Здатність до вирішення питання нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок на основі статистичної обробки гідрометеорологічної інформації. Набуття теоретичних знань та сучасних уявлень про принципи математичного моделювання гідрологічних процесів, критеріїв оцінки для можливого використання математичних моделей в гідрологічних розрахунках (при визначенні стоку рідкої ймовірності перевищення) і прогнозах (для різних фізико-географічних умов, водойм різного водогосподарського призначення та при сучасних змінах клімату і гідрометеорологічного режиму), згідно положень Водної Паводкової Директиви 2006/60/ЄС. Набуття знань щодо методів оцінки впливу меліоративних заходів на навколишнє середовище, охорони та захисту сільськогосподарських земель.
К15. Використання теоретичних знань про процеси та фактори формування річкового стоку, що відбуваються на басейні та можливості їх визначення та узагальнення для освоєння та набуття практичних навичок для використання сучасних методів довгострокових прогнозів майбутнього стану водних об’єктів. К15. Використання теоретичних знань про процеси та фактори формування гідрологічного стоку водних об’єктів, що відбуваються на басейнах та можливості їх визначення та узагальнення для освоєння та набуття практичних навичок для використання сучасних методів довгострокових прогнозів майбутнього водного стану річок і наповнення водосховищ при комплексному водогосподарському  використанні їх водних ресурсів.
Вибіркові
ПК01. Здатність використовувати знання про механізми формування якісного складу поверхневих вод та сценарії його розвитку для оцінки та прогнозування стану водних об’єктів. ПК01. Здатність використовувати знання про механізми формування якісного складу поверхневих вод та сценарії його розвитку для оцінки та прогнозування стану водних об’єктів; дотримуватися вимог Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС щодо визначення комплексу широкого кола гідрохімічних компонентів, охорони природних вод для досягнення їх доброго статусу, екологічні оцінки якості вод.
ПК04. Обґрунтування ефективних меліоративних заходів для регулювання водного режиму та використання водних ресурсів в прямій залежності від кліматичних, ґрунтових гідрогеологічних і господарських умов. Набуття знань щодо методів оцінки впливу меліоративних заходів на навколишнє середовище. ПК04. Обґрунтування ефективних меліоративних заходів для регулювання водного режиму та використання водних ресурсів в прямій залежності від кліматичних, ґрунтових гідрогеологічних і господарських умов. Набуття знань щодо методів оцінки впливу меліоративних заходів на навколишнє середовище, охорони та захисту сільськогосподарських земель.
ПК07. Набуття знань щодо спеціальних нормативів, які визначають умови використання вод та методи оцінки екологічного їх стану. ПК07. Набуття знань щодо спеціальних нормативів, які визначають умови використання вод та методи оцінки екологічного їх стану, враховуючи басейновий принцип  згідно положень Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС.
ПК08. Опанування методів розрахунку формування руслових процесів у взаємодії з русловими потоками. ПК08. Опанування методів розрахунку формування руслових процесів у взаємодії з русловими потоками, визначення руслових деформацій при використанні сучасних методів спостережень.

 

Програмні результати навчання

До внесення змін в ОП Після внесення змін в ОП
ПР15. Вміти ставити математичну задачу, оброблювати і систематизувати вихідну інформацію, виконувати аналіз результатів відповідно до існуючих критеріїв оцінки та адаптувати їх до можливих антропогенних змін умов формування стоку на водозборах та змін глобального і регіонального клімату. ПР15. Вміти ставити математичну задачу, оброблювати і систематизувати вихідну інформацію, виконувати аналіз результатів відповідно до існуючих математичних моделей стоку та адаптувати їх до можливих антропогенних змін умов формування стоку на водозборах річок і водойм господарського призначення та змін глобального і регіонального клімату.

 

ПР16. Оцінювати вплив меліоративних заходів на навколишнє середовище з урахуванням вимог законодавства про охорону навколишнього середовища ПР16. Оцінювати вплив меліоративних заходів на навколишнє середовище з урахуванням вимог законодавства про охорону навколишнього середовища та сільськогосподарських земель.
ПР17. Вирішувати задачу прогнозу згідно меті та необхідній завчасності; обирати шлях застосування методики прогнозу за вибраним методом та оцінки оперативних прогнозів. Володіти методами коректування прогнозів при змінах поточних погодних умов. Проводити моніторинг ризиків, пов’язаних з небезпечними природними явищами та попередження про наслідки стихійних лих. ПР17. Вирішувати задачу прогнозу згідно меті та необхідній завчасності; обирати шлях застосування методики прогнозу за набором вихідних даних (отримання їх з автоматизованого комплексу АРМгідро) та за вибраним методом, оцінки оперативних прогнозів водного стану річок і наповнення водосховищ при комплексному водогосподарському  використанні їх водних ресурсів. Володіти методами коректування прогнозів при змінах поточних погодних умов з урахуванням водогосподарських заходів. Проводити моніторинг ризиків, пов’язаних з небезпечними природними явищами та попередження про наслідки стихійних лих. Засвоєння засобів доведення до споживача різких змін водного режиму річок і водойм згідно положень Водної Паводкової Директиви 2007/60/ЄС.
Вибіркові програмні результати навчання
Р01. Передбачати можливі наслідки впливу змін якості природних вод на життєдіяльність людства та різні галузі світової економіки. Р01. Передбачати можливі наслідки впливу змін якості природних вод на життєдіяльність людства та різні галузі світової економіки, застосовувати методи охорони водних ресурсів та відповідні заходи щодо досягнення  вод доброго екологічного стану.
Р02. Надавати рекомендації з впровадження заходів щодо зниження ризиків від наслідків змін стану водних об’єктів на населення та галузі економіки. Р02. Надавати рекомендації з впровадження заходів щодо зниження ризиків від наслідків змін стану водних об’єктів на населення та галузі економіки, охорони та захисту водних ресурсів.
Р04. Вибирати необхідний метод статистичного аналізу в залежності від поставленої задачі та об’єму вихідної інформації; виконувати розрахунки з використання сучасного комп’ютерного забезпечення; інтерпретувати отриману інформацію у відповідності із розглядуваними гідрологічними процесами. Р04. Вибирати необхідний метод статистичного аналізу в залежності від поставленої задачі та об’єму вихідної інформації; виконувати розрахунки з використання сучасного комп’ютерного забезпечення; інтерпретувати отриману інформацію у відповідності із розглядуваними гідрологічними процесами, у тому числі рідкої ймовірності перевищення.
Р05. Виконувати розрахунки та проектування заходів щодо комплексного використання водних ресурсів та надавати експертні консультації з різних оперативних питань, пов’язаних з запобіганням негативного впливу вод Р05. Виконувати розрахунки та проектування заходів щодо комплексного використання водних ресурсів (враховуючи басейновий принцип згідно положень Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС) та  надавати експертні консультації з різних оперативних питань, пов’язаних з запобіганням негативного впливу вод.
Р07. Розуміння принципів комплексного використання водних ресурсів та складання водогосподарських балансів. Вміння до застосування основних методів ефективного використання водних ресурсів у народному господарстві країни, пов’язувати їх із природними умовами, економічною доцільністю та потребами водоохорони. Р07. Розуміння принципів комплексного використання водних ресурсів та складання водогосподарських балансів. Вміння до застосування основних методів ефективного використання водних ресурсів у народному господарстві країни пов’язувати їх із природними умовами, економічною доцільністю та потребами водоохорони.
Р08. Використовувати методи поновлення річного стоку та оцінки впливу антропогенних факторів на річний стік, прогнозувати можливі зміни стоку під впливом водосховищ. Р08. Використовувати методи поновлення річного стоку та оцінки впливу антропогенних факторів на річний стік, прогнозувати можливі зміни стоку під впливом водосховищ і водойм проточного типу.
Р09. Визначити наявну нормативно-правову базу водокористування з системою природоохоронних заходів. Впроваджувати науково обґрунтовані нормативи природокористування та охорони довкілля і контроль за їх дотриманням. Р09. Визначити наявну нормативно-правову базу водокористування з системою природоохоронних заходів згідно положень Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС. Впроваджувати науково обґрунтовані нормативи природокористування та охорони довкілля і контроль за їх дотриманням.
Р10. Використовувати методи багатовимірного вирішення складних проблем з урахуванням механізму потоку та руслових процесів при проектуванні і будівництві різних гідротехнічних споруд. Р10. Використовувати методи багатовимірного вирішення складних проблем з урахуванням механізму потоку та руслових процесів при проектуванні і будівництві різних гідротехнічних споруд, застосування  сучасних методів спостережень при визначенні руслових деформацій.

 На громадське обговорення подається проєкт змін до освітньої-професійної програми “Гідрологія і комплексне використання водних ресурсів”, пропозиції до яких можна надсилати до 01.12.2020р. на адресу gidro@odeku.edu.ua З проєктом документа можна ознайомитися у відповідній вкладці на сторінці: https://odeku.edu.ua/?page_id=1912