Шекк Павло Володимирович

 

ШЕКК ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ – професор кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету, кандидат біологічних наук, доктор сільськогосподарських наук, професор, фахівець в галузі рибництва.


Освіта

2022 професор кафедри водних біоресурсів та аквакультури, Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

2015 вчене звання – професор кафедри водних біоресурсів та аквакультури, Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

2012 –2022 рр. Завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури, Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

2012 доктор сільськогосподарських наук зі спеціальності 06.02.03 «Рибництво», Інститут рибного господарства НАН України (м.Київ)

2006 р. – 2012р.  декан Природоохоронного факультету, Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

1983 кандидат біологічних наук зі спеціальності 03.02.06. «іхтіологія»,  «Інститут морської біології НАН України Інститут екології та морфології тварин ім. А.Н. Северцева АН СССР (м. Москва)

1975 вчитель біології та хімії, Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова спеціальність «гідробіологія» (м. Одеса)


Професійні відзнаки, нагороди, членство в організаціях

Обов’язки, що виконуються на громадських засадах:

2006р.- 2012 р. –декан природоохоронного факультету Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

Членство у комісіях, радах, організаціях:

2019р.-дотепер – член групи забезпечення спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» рівнів вищої освіти «Молодший бакалавр», «Бакалавр», «Магістр» Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2017р. Член редакційної колегії науково  журналу «Водні біоресурси та аквакультура» (http://wra-journal.ksauniv.ks.ua/)

2006 р.-дотепер – член методичної ради Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2006 р.-дотепер – член науково-технічної ради Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2006 р.-дотепер – член Вченої ради Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)

2006 р.-дотепер – член Вченої ради природоохоронного факультету Одеського державного екологічного університету (м. Одеса)


Наукові інтереси

1. Аквакультура, марикультура

2. Рибництво


Деякі публікації останніх років

Навчально-методичні:

1. Шекк П.В. Бургаз М.І. Навчальний посібник «аквакультура прісноводних і морських риб, молюсків і безхребетних (відтворення і вирощування, світовий досвід)»(Частина 1) для студентів денної та заочної форм навчання, спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура »,Одеса, ОДЕКУ, 2022, 150 с.

2. Шекк П.В., Бургаз М.І. Методичні вказівки до практичних робіт з навчального курсу «Світове рибне господарство» для студентів I року денної та заочної форм навчання, рівня вищої освіти «Магістр» спеціальності 207 «Водні біоресурси та аквакультура» Одеса , ОДЕКУ, 2022

3. Перспективи рибогосподарського використання лиманів північно-західного Причорномор’я: монографія/ П.В. Шекк, М.І. Бургаз, М.Г. Сербов, О.А. Тучковенко, Т.І. Матвієнко, О.М. Соборова, К.І. Безик, А.І. Лічна. – Одеський державний екологічний університет, – Одеса, 2020. – с. 320

4. Shekk P.V. Monograph NEW STAGES OF DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE IN UKRAINE AND EU COUNTRIES, Riga, Latvia 2019, р. 201-221  (розділ колективної монографії);

5. Шекк П.В. Бургаз М.І.,Сербов М.Г. Світове рибне господарство Підручник Одеса, Одеку, 2020, 296 С.

6. Шекк П. В. Індустріальне рибництво – Підручник. Харків. 2017.– 239 с.

7. Сербов М.Г., Шекк П.В. організація спортивного і дюбительськго рибальства та створення культурних рибних господарств – Підручник. Харків. 2017.– 485 с.

8. Шекк П. В.., Шевченко В. Ю., Орленко А.М. «Марикультура»– Підручник (з грифом МОН України). 2014.– Херсон. ОЛДІ-ПЛЮС.– 327 с.

9. Килимник О.М., Шекк П.В., Сербов М.Г., Крюкова М.І. «Гідроекосистема гирлової області р. Дністер» Монографія, ОДЕКУ, -Одеса, «Поліграф», 2013. – с. 320.

Статті:

1. Шекк П.В. «Інтродуценти приморських лиманів Північно-Західного Причорномор’я» / Науковий журнал Водні біоресурси та аквакультура/ 1 (11) 2022, с. 32-47. (фахове видання, у співавторстві з Бургаз М.І.)

2. П. В. Шекк «Добовий рацiон східної прicноводної креветки Macrobrachiumnipponense (Dе Haan, 1849) пониззя Дністра Гідробіологічний журнал, том 56, 2020, № 3 с. 81-91. (фахове видання, у співавторстві  з Ю. О. Астафуровим)

3. П.В. Шекк «ДОСЛІДЖЕННЯ ЩIЛЬНОСТЕЙ СКУПЧЕННЯ СХІДНОЇ ПРIСНОВОДНОЇ КРЕВЕТКИ (MACROBRANCHIUM NIPPONENSE DЕ HAAN, 1849) В БАСЕЙНI НИЖНЬОГО ДНІСТРА» РИБОГОСПОДАРСЬКА НАУКА УКРАЇНИ • № 2/2020  ст. 18-28 (фахове видання, у співавторстві  з Ю. О. Астафуровим)

4. П.В. Шекк ДОСЛІДЖЕННЯ СХІДНОЇ СУБТРОПIЧНОЇ ПРIСНОВОДНОЇ КРЕВЕТКИ (MACROBRANCHIUM NIPPONENSE DЕ HAAN, 1849). ТЕМАТИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ nauka Ukr., 2020; 1(51): 109‐120(фахове видання, у співавторстві з Ю. О. Астафуровим)

5. Шекк П.В. Особливості живлення представників Gobiidae Шаболатського лиману в умовах антропогенних змін водойми. Науковий журнал «Водні біоресурси та аквакультура». Херсон. 1/2019. С. 75-86. (фахове видання, у співавторстві з Бургаз М.І.)

6. Шекк П.В. Зміна просторового розподілу в іхтіоценозі Шаболатського лиману в процесі його антропогенної трансформації. Scientific Journal «ScienceRise:Biological Science». №4(19)2019 с. 4-9 (фахове видання, у співавторстві з Бургаз М.І.)

7. Шекк П.В. Вплив антропогенної трансформації екосистеми Шаболатського лиману на формування іхтіоценозу Науковий журнал «Водні біоресурси та аквакультура». Херсон. 1/2019. С. 75-86. (фахове видання, у співавторстві з Бургаз М.І.)

8. П.В. Шекк. Паразитарні хвороби риб у ставах госпдарств Львівського облрибкомбінату. Науковий вісник ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького, 2018, т 20, № 83.- с. 141-144 (фахове видання, у співавторстві з П.Я. Пукало)

Тези конференцій:

1. Burhaz M. I., Shekk P. V «AQUATIC BIORESOURCES AND AQUACULTURE The introducents of the Khadzhibey estuary» International scientific conference “Forecasts and prospects of scientific discoveries in agricultural sciences and food” : conference proceedings (August 30–31, 2022. Riga, the Republic of Latvia). Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. Р. 118-122

2. Шекк П.В., Бургаз М.І. Кольжучный сом Птеригоплихт –Pterygoplichthyspardalisastelnau, 1855)в Хаджибейском лиманеОдесскойобласти/ Матеріали XIV Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології», 23-25 вересня 2021 року, м. Харків, Україна. С. 223-228

3. П. В. Шекк, Ю. О. Астафуров «Толерантність личинок креветки macrobrachium nipponense (dе haan 1849) до температури і солоності в умовах   Дністровського лиману» II Міжнародна науково-практична конференція  «Сучасні проблеми раціонального використання водних біоресурсів»,  27–29 жовтня 2020 року, Київ, Україна, с.

4. Шекк П.В., Бургаз М.І. «Перспективи розвитку аквакультури у внутрішніх водоймах України» VI Міжнародний науково-практичний інтернет – конференція «Сучасний рух науки», що присвячена головній місії Міжнародного електронного науково-практичного журналу «WaySciense» прокласти шлях розвитку сучасної науки від ідеї до результату. 4-5 квітня 2019 р. С1305-1310.

5. Burhaz, P. Shekk Assessment of the diet overlap of mullets (Mugilidae) for polyculture in the shabolatskyi lagoon. Modern Technologies of Propagation and Restocking of Native Fish Species : International Scientific and Practical Conference, May 22, 2019 : book of abstracts. Mukachevo, Ukraine, 2019. Р. 20-22

6. Шекк П.В.,Бургаз М.І., особливості вирощування риб в полікультурі в садках у лиманах північнозахідного причорномор’я на прикладі Шаболатського лиману. II Міжнародна науково-практична конференція «PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION», 30-31 жовтня 2019 р., м. Осака, Японія. С. 335-343.

7. Шекк П.В. Состояние ихтиофауны причерноморских лиманов как индикатор их экологического состояния, проблемы и перспективы их рыбохозяйственного использования. Матеріали ХІІ міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології» 26–28 вересня 2019 року, м. Дніпро. с 217-22

8. Шекк П.В., Астафуров Ю.О. можливiсть культивування східної субтропiчної прiсноводної креветки macrobranchium nipponense (dе haan 1849) в умовах нижнього Дністра. Матеріали ХІІ міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології» 26–28 вересня 2019 року, м. Дніпро. с. 222-225.


Підвищення кваліфікації

2020 Підвищення кваліфікації Одеський центр Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії, 01.09.2020 – 01.10.2020 р. (м. Одеса)


Контакти

65016, м. Одеса, вул. Львівська, 15, Корпус – “2”, ауд.707

е-mail: shekk@ukr.net

tel : +380677288550


Профілі

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-2789-0854

Google Scholar https://scholar.google.com/citations?user=rly5_ikAAAAJ&hl=en