About subdivisions of the university block

  

Кафедра гідрології cyшi була заснована у місті Харків в 1932 році. Значний внесок у розвиток гідрологічної науки та кафедри зробили такі видатні вчені – викладачі, як: К.К.Кисельов, А.М. Басін, Я.Т. Ненько, М.П. Чеботарьов та інш. На кафедрі починав свою наукову діяльність молодий вчений-acпipант Г.П. Калінін, потім член-кореспондент АН СРСР, професор i завідувач кафедри гідрології суші Московського державного університету ім. М.В. Ломоносова.

Впродовж 1946-1987 pp. завідувачем кафедрою гідрології cyші Одеського гідрометеорологічного інституту був доктор технічних наук, професор Анатолій Миколайович Бефані. Починаючи з 1946 р., головні зусилля проф. A.M. Бефані були спрямовані на формування одеської школи теоретичної та прикладної гідрології. Основні науково-методичні питання в галузі гідрології cyші – вчення про поверхневий стік – розроблені та опубліковані вченим у 1949 році в першій та другій частинах монографій «Основные положения теории речного стока». Під науковим керівництвом професора A.M. Бефані підготовлено та захищено більше ніж 100 дисертацій, 11 з яких – докторські.

З 1987 по 2017 рр. кафедру очолював доктор географічних наук, професор, академік АН ВШ України Є.Д. Гопченко. Під його науковим керівництвом успішно захищене 42 кандидатських та 3 докторських дисертацій аспірантами і здобувачами з України, країн СНД і зарубіжних держав, а також опубліковано понад 470 наукових статей. Значна частина наукових розробок професора Є.Д. Гопченка знайшла своє використання при здійсненні водогосподарчих проектів на півдні України, при підготовці нового нормативного документу Державні будівельні норми «Визначення розрахункових гідрологічних характеристик» ДБН В.2.3. – Х:201Х.

Визнанням досягнень професорів A.M. Бефані та Є.Д. Гопченко в області науки стало оформлення Одеської наукової школи в галузі теоретичної та прикладної гідрології.

З вересня 2017 р. прийняла керівництво випускаючою кафедрою гідрології суші гідрометеорологічного інституту ОДЕКУ доктор географічних наук, професор Ж.Р.Шакірзанова – спеціаліст в області гідрологічних прогнозів характеристик водного режиму річок України. Досвід науково-методичної роботи Ж.Р. Шакірзанової пов’язаний з розробкою та успішним викладанням лекційні курсів з питань управління водними ресурсами – при гідрологічному забезпеченні споживачів нормативною та прогностичною інформацією у різних фазах водності річок, спецрозділів із застосуванням сучасних математичних моделей у гідрологічних прогнозах. Має 13 навчальних посібників (два з них два Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів), більше тридцяти робіт навчально-методичного характеру. Успішно здійснює керівництво магістерськими та аспірантськими роботами.

Наукова діяльність Ж.Р. Шакірзанової пов’язана з підготовкою більш ніж 150 наукових публікацій (у т.ч. 4 наукових монографічних видань), участі в якості співвиконавця, відповідального виконавця і керівника науково-дослідних тем ОДЕКУ (отримано більш 16 свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір). Член редколегії наукових періодичних видань «Український гідрометеорологічний журнал» (з 2015 р.); «Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія» (з 2018 р.).

Структурні підрозділи кафедри

До складу кафедри входять такі структурні підрозділи: безпосередньо кафедра та навчально-наукова лабораторія гідрометеорологічної інформації та розрахунків, філіал кафедри в Басейновому управлінні водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю. Лабораторія заняття у студентів гідрологів з гідрологічних прогнозів проходять в Центрі прогнозів ОДЕКУ (раніше навчальне бюро гідрологічних прогнозів, навчальна лабораторія гідрологічних прогнозів).

З метою покращення практичної підготовки випускників-гідрологів згідно наказу № 189 від 31.10.1994 року на базі Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю було засновано філіал кафедри, який протягом багатьох років забезпечував проведення практичних занять, навчальних та виробничих практик, курсове і дипломне проектування, підготовку магістерських і дисертаційних робіт. Договір про філію кафедри на базі Басейнового управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю буде подовжено з 2021 р.

Для забезпечення навчального процесу вихідними даними по стоку річок на базі кафедри гідрології суші у 1960 році було утворено навчально-наукову лабораторію гідрометеорологічної інформації та розрахунків, яка нараховує близько 50000 примірників довідкової і режимної літератури. Згідно багаторічним договором ОДЕКУ з Центральною геофізичною обсерваторією імені Бориса Срезневського (ЦГО) фонд довідкових видань постійно поповнюється (Договір № 01-2019 від 02.01.2019 р.).

У 1966 р. було засноване навчальне бюро гідрологічних прогнозів (тепер лабораторія прогнозів Центру прогнозів ОДЕКУ). Воно почало функціонувати ще в складі кафедри гідрологічних прогнозів і моделювання, яку очолював тодішній ректор ОГМІ – кандидат географічних наук, доцент Терентьєв Євген Володимирович. У створенні навчального бюро гідрологічних прогнозів велика роль належить викладачам:

 • доктору географічних наук, професору Бефані Неонілі Феофанівні;
 • кандидату географічних наук, доценту Поповій Ірині Олександрівні;
 • старшому викладачеві Тюхті Клавдії Кирилівні;
 • асистенту Бояринцевій Валентині Іванівні;
 • доктору географічних наук, професору Шакірзановій Жаннетті Рашидівні;
 • завідувачу навчальної лабораторії з гідрологічних прогнозів Будкіній Ірині Євгеніївні;
 • кандидату географічних наук, старшому викладачеві Погореловій Марині Полікарпівні.

На базі Центру прогнозів виконується курсове та дипломне проектування, лабораторні заняття з дисципліни “Гідрологічні та морські прогнози”. При цьому студенти використовують в своїй практичній діяльності поточну гідрометеорологічну інформацію по річках України, що сформована в Автоматизованому робочому місці гідролога (АРМ-гідро) Українського гідрометцентру ДСНС України. На теперішній час відповідальною за лабораторні заняття студентів з гідрологічних прогнозів є зам. директора Центру прогнозів ОДЕКУ А.С.Мостій.

Зовнішні зв’язки кафедри

Кафедра гідрології суші готує бакалаврів і магістрів гідрологів для Державної служби України з надзвичайних ситуацій та Державного агентства водних ресурсів, а також підтримує зв’язки з такими профільними організаціями:

 1. Український гідрометеорологічний інститут ДСНС та НАН України (УкрГМІ, м. Київ) (http://uhmi.org.ua/)
 2. Український гідрометеорологічний центр ДСНС України (УкрГМЦ, м. Київ) (http://meteo.gov.ua)
 3. Центральна Геофізична Обсерваторія імені Бориса Срезневського (ЦГО, м.Київ)(http://cgo-sreznevskyi.kiev.ua
 4. Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія (ДГМО) (http://dhmo.org.ua)
 5. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів (ГМЦ ЧАМ, м.Одеса) (hmcbas.od.ua)
 6. Волинський обласний центр з гідрометеорології (Волинський ЦГМ, м. Луцьк) (http://www.meteolutsk.net.ua)
 7. Закарпатський обласний центр з гідрометеорології (Закарпатський ЦГМ) (http://gmc.uzhgorod.ua)
 8. Херсонський обласний центр з гідрометеорології (https://www.facebook.com/meteokherson)
 9. Чернівецький обласний центр з гідрометеорології (Чернівецький ЦГМ) (http://cv.meteo.gov.ua/uk/)
 10. Рівненський обласний центр з гідрометеорології (Чернівецький ЦГМ) (http://cgm.rv.ua/)
 11. Миколаївський обласний центр з гідрометеорології (Миколаївський ЦГМ) (http://mcgm.mk.ua/)
 12. Харківський регіональний центр з гідрометеорології (Харківський ЦГМ) (http://kharkiv.meteo.gov.ua/gidrometeocentr/)
 13. Житомирський обласний центр з гідрометеорології
 14. Полтавський обласний центр з гідрометеорології
 15. Державне агентство водних ресурсів України (http://davr.gov.ua/)
 16. Басейнове управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю (http://oouvr.gov.ua/ru/)
 17. Державне агентство водних ресурсів України регіональний офіс водних ресурсів у Харківській області (http://www.vodgosp.kharkov.ua/)
 18. Дунайський регіональний офіс водних (http://www.dbuvr.od.ua/)
 19. Болградське міжрайонне управління водного господарства (http://bmuvg.org.ua)
 20. Дністровське міжрайонне управління водного господарства (http://dmuvg.at.ua)
 21. Ізмаїльське управління водного господарства (http://izmailvodhoz.ucoz.ua)
 22. Кілійське управління водного господарства (http://kuvg.at.ua/)

Кафедра гідрології суші співпрацює з освітніми організаціями при підготовці та рецензуванні спільних проектів, наукових статей, монографій, підручників, навчальних посібників, а викладачі та аспіранти, магістри кафедри приймають участь у наукових і науково-методичних конференціях, семінарах. Це такі заклади як:

 1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ) (http://www.univ.kiev.ua)
 2. Національний університет «Одеська морська академія» (http://www.onma.edu.ua)
 3. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (http://onu.edu.ua)
 4. Одеський національний морський університет (http://www.osmu.odessa.ua/ru/)
 5. Дніпропетровський державний університет імені Олеся Гончара (http://www.dnu.dp.ua)
 6. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (http://www.univer.kharkov.ua/ru)
 7. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (http://www.chnu.edu.ua)
 8. Запорізький національний університет (https://www.znu.edu.ua)
 9. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м.Луцьк, Україна) (http://eenu.edu.ua/uk)
 10. Латвійський університет (м. Рига, Латвія) (https://www.lu.lv/rus/)
 11. Житомирський національний агроекологічний університет (http://znau.edu.ua/)
 12. Херсонський державний аграрний університет (http://www.ksau.kherson.ua/)
 13. Національний університет водного господарства та природокористування, м.Одеса, Україна (ua/)
 14. Одеський коледж комп’ютерних наук Одеського державного екологічного університету (od.ua)
 15. Харківський гідрометеорологічний технікум Одеського державного екологічного університету (http://www.gidromet.edu.kh.ua)
 16. Херсонський гідрометеорологічний фаховий коледж Одеського державного екологічного університету (http://hgmt.at.ua)

Науково-педагогічний склад кафедри гідрології суші

(вересень 2021 р.)

ПІБ Посада,наук.ступень, вчене звання
1 Шакірзанова Жаннетта Рашидівна завідувач кафедри,

д-р геогр.наук, проф.

2 Овчарук Валерія Анатоліївна директор ГМІ ОДЕКУ,

д-р геогр.наук, доц.

3 Бурлуцька Марія Едуардівна доц. кафедри, канд.геогр.наук, доц.
4 Кічук Наталія Сергіївна доц. кафедри, канд.геогр.наук, доц.
5 Докус Ангеліна Олександрівна старший викладач, канд.геогр.наук.
6 Гопцій Марина Володимирівна старший викладач, канд.геогр.наук.
7 Тодорова Олена Іванівна старший викладач, канд.геогр.наук.
8 Мирза Катерина Леонідівна асистент

Навчально-допоміжний склад кафедри гідрології суші (вересень 2021 р.)

ПІБ Посада
1 Терзі Любовь Георгіївна завідувач навчально-наукової лабораторії гідрологічної інформації та розрахунків
2 Сєгова Єлизавета Павлівна технік 1кат.
3 Тимко Олена Сергіївна технік 1 кат.

Видатні випускники кафедри гідрології суші

 1. Авгайтіс С.В. Відомості: директор Херсонського гідрометеорологічного технікуму Одеського державного екологічного університету (з жовтня 2000 року по травень 2015 року); канд. геогр. наук, викладач-методист вищої категорії Херсонського ГМТ ОДЕКУ.
 2. Аксарін М.М. Відомості: директор Владивостоцького гідрометеорологічного технікуму, керівник ДВНИГМИ, канд. геогр. наук.
 3. Бефані Н.Ф. Відомості: професор кафедри гідрологічних прогнозів і моделювання, гідрології суші, д-р геогр. наук, проф. (пішла з життя)
 4. Білий А.В. Відомості: завідувач кафедрою міського кадастру Вологодського політехнічного університету, канд. геогр. наук, доц.
 5. Бойко В.М. Відомості: начальник відділу гідрологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру ДСНС України; закінчила аспірантуру на кафедрі гідрології суші ОДЕКУ, канд. геогр. наук. (пішла з життя 25.01.2021)
 6. Болгов М.В. Відомості: завідувач лабораторією моделювання поверхневих вод Інституту водних проблем Російської Академії наук, професор кафедри гідрології суші Московського державного університету імені М.В.Ломоносова, професор кафедри екології і комплексного використання водних ресурсів РУДН, д-р техн. наук, проф.
 7. Борик С.А. Відомості: проректор з навчально-методичної роботи; доцент кафедри гідрології суші (1974-2002 гг.), канд. геогр. наук, доц.
 8. БоярінцевЄ.Л. Відомості: Голова профспілки Одеського державного екологічного університету; доц. кафедри гідрології суші, канд. геогр. наук, доц.
 9. Вожаренко І.О. Відомості: директор Херсонського гідрометеорологічного технікуму (до жовтня 2000 року).
 10. Гопченко Є.Д. Відомості: У 1970 р. був деканом гідрологічного факультету ГМІ. Надалі вся кар’єра Євгена Дмитровича пов’язана з керівними посадами в ОГМІ-ОДЕКУ – з 1973 р. по 1986 р. – проректор з навчальної роботи, в період з 1987 по 2000 рік – проректор з наукової роботи, а з 2001 р по 2012 р – проректор з навчально-методичної роботи. Завідувач кафедри гідрології суші з 1987 – 2017 р. Одеського державного екологічного університету, д-р геогр. наук, проф., академік АН вищої школи України, соросівський професор.
 11. Железняк М.Й. Відомості: старший науковий співробітник; провідний науковий співробітник відділу математичного моделювання навколишнього середовища (Інститут проблем математичних машин та систем НАН України). Місце роботи зараз 福島大学環境放射能研究所, Фукусима, канд. фіз.-мат. наук.
 12. Єхніч М.П. Відомості: директор Гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету (до 2012 року), доц. кафедри гідрології суші, канд.геогр.наук, доц. (пішла з життя 02.11.2021)
 13. Іваненко О.Г. Відомості: завідувач кафедрою гідроекології та водних досліджень Одеського державного екологічного університету, д-р геогр. наук, проф. (пішов з життя)
 14. Іваньо Я.М. Відомості: проректор з навчальної роботи Іркутської державної сільськогосподарської академії; професор кафедри інформатики та математичного моделювання, д-р техн. наук, проф.
 15. Калінін Г.П. Відомості: відомий вчений в області гідрології, Гідрометеорологічний центр СРСР, д-р геогр. наук, проф. (пішов з життя)
 16. Кучмент Л.С. Відомості: відомий вчений в області гідрології, Гідрометеорологічний центр СРСР, завідуючий лабораторією Гідрологічного циклу суші ІВП РАН, д-р фіз.-мат. наук, проф.
 17. Коваленко Л.Б. Відомості: декан факультету комп’ютерних наук Одеського державного екологічного університету; доц. кафедри інформаційних технологій, канд.геогр.наук, доц.
 18. Корінь В.І. Відомості: відомий вчений в області гідрології, Гідрометеорологічний центр СРСР, д-р геогр. наук, проф.
 19. Лобода Н.С. Відомості: завідуюча кафедрою гідроекології і водних досліджень Одеського державного екологічного університету; д-р геогр. наук, проф.
 20. Мозгунов Г.І. Відомості: доцент кафедри гідрології суші, декан заочного факультету Одеського гідрометеорологічного інституту, канд. геогр. наук, доц. (пішов з життя)
 21. Овчарук В.А. Відомості: директор Гідрометеорологічного інституту Одеського державного екологічного університету (з 2012 року), доц. кафедри гідрології суші, д-р геогр. наук, доц.
 22. Одрова Т.В. Відомості: доцент кафедри гідрології суші, декан заочного факультету Одеського гідрометеорологічного інституту, канд. геогр. наук, доц. (пішла з життя)
 23. Попова І.О. Відомості: доцент кафедри водних досліджень Одеського гідрометеорологічного інституту, канд. геогр. наук, доц. (пішла з життя)
 24. Світличний О.О. Відомості: професор кафедри фізичної географії та природокористування Одеського Національного університету ім. Мечникова, д-р геогр. наук, проф.
 25. Соколов Ю.М. Відомості: професор кафедри прикладної екології Одеського державного екологічного університету (до серпня 2011), завідувач кафедри “Землевпорядкування та кадастр” Одеської державної академії будівництва та архітектури (вересень 2011 по даний час), д-р техн. наук, проф.
 26. Сербов М.Г. Відомості: проректор з навчальної роботи Одеського державного екологічного університету; доц. кафедри інформаційних технологій, канд.геогр.наук, доц.
 27. Терентьєв Є.В. Відомості: декан гідрологічного факультету, проректор з навчальної та наукової роботи, завідувач кафедри гідрологічних прогнозів і моделювання, ректор Одеського державного екологічного університету, канд.геогр.наук, доц. (пішов з життя)
 28. Шакірзанова Ж.Р. Відомості: завідувач кафедри гідрології суші (з 2017 р.) Одеського державного екологічного університету, д-р геогр. наук, проф.
 29. Швебс Г.І. Відомості: Одеський гідрометеорологічний інститут, декан гідрометеорологічного факультету, завідувач кафедрою «Водних досліджень» (1956-1973 рр.), з 1973 р. завідувач кафедрою «Фізичної географії та природокористування» геолого-географічного факультету Одеського державного університету ім.Мечникова, проректор по науковій роботі Одеського державного університету ім.Мечнікова (1975-1979 рр.), д-р геогр. наук, проф. (пішов з життя)