About subdivisions of the university block

Кафедра інформаційних технологій Одеського державного екологічного університету більше 20 років веде якісну підготовку фахівців в галузі комп’ютерних наук. Випускники кафедри інформаційних технологій здатні проводити теоретичні та прикладні дослідження, застосовувати математичні методи, алгоритмічні принципи для моделювання, аналізу та обробки даних в організаційних, технічних, природничих та соціально-економічних системах, що надає можливість ефективно виконувати завдання практичного характеру, у тому числі пов’язані з раціональним природокористуванням та охороною навколишнього середовища.

Об’єктами навчання та професійної діяльності студентів кафедри інформаційних технологій є математичні, інформаційні, імітаційні моделі реальних явищ, об’єктів, систем і процесів, предметних областей, подання даних і знань; методи і технології отримання, зберігання, обробки, передачі та використання інформації, інтелектуального аналізу даних і прийняття рішень; теорія, аналіз, розробка, оцінка ефективності, реалізація алгоритмів, високопродуктивні обчислення, у тому числі паралельні обчислення та великі дані.

Сьогодні кафедра інформаційних технологій здійснює підготовку фахівців бакалаврського та магістерського (першого та другого рівня вищої освіти) рівня підготовки в галузі інформаційних технологій зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки», докторів філософії (третього рівня вищої освіти) зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки».

Викладачі кафедри інформаційних технологій забезпечують якісне та сучасне викладання більше 30 навчальних дисциплін, у тому числі фахових обов’язкових:

 • Алгоритмізація та програмування
 • Інженерна графіка
 • Дискретна математика
 • Чисельні методи
 • Комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Організація баз даних
 • Моделювання систем
 • Проектування ІС та управління ІТ проектами
 • Комп’ютерні мережі
 • Веб-технології та веб-дизайн
 • Технологія захисту інформації

Кафедра має 8 навчальних класів, обладнаних більш як 100 персональними комп’ютерами, навчальний клас Інтернет-технологій, локальну комп’ютерну мережу на 90 одиниць комп’ютерної техніки. Це забезпечує сучасний рівень спеціалізованої комп’ютерної підготовки не лише фахівців різних рівнів (бакалавр, магістр) в галузі комп’ютерних наук, але й студентів всіх спеціальностей та спеціалізацій Одеського державного екологічного університету. Проводиться робота з облаштування нових та модернізації існуючих навчальних класів.

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри приймають активну участь в міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах та круглих столах:

 • International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control (MSNMC);
 • International multidisciplinary scientific geoconference SGEM, Albena, Bulgaria;
 • 3rd IEEE International Conference on Advanced Information and Communication Technologies (AICT):
 • International Conference of Students, PhD Students and Young Scientists “Engineer of XXI Century”, Bielsko-Biała, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej;
 • Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Górniczego AGH, Kraków;
 • Konferencja Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH, Kraków;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційні технології та комп’ютерне моделювання»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальні системи та інформаційні технології»;
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Інформаційні системи і технології»;
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання»;
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна безпека та інформаційні технології»;
 • Міжвідомчий міжрегіональний семінар Наукової Ради НАН України «Технічні засоби захисту інформації».

До участі в науково-дослідній роботі кафедри активно залучаються студенти та аспіранти. При кафедрі функціонує студентський науковий гурток з підготовки студентів до участі в олімпіадах, науковий студентський семінар з цифрової творчості, науковий студентський семінар з нанотехнологій та молекулярних комп’ютерів. Щорічно студенти займають призові місця на різних конкурсах студентських наукових робіт, беруть участь в олімпіадах:

 1. Міжнародна Олімпіада “ІТ Планета”.
 2. Всеукраїнський чемпіонат комп’ютерних талантів «Золотий Байт».
 3. Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики.
 4. Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Комп’ютерні мережі».
 5. Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування.

Члени кафедри здійснюють офіційне опонування дисертацій на здобуття наукового ступеня за спеціальностями «Системи автоматизації проектувальних робіт», «Інформаційні технології», «Комп‘ютерні науки», «Кібербезпека» тощо.

У 2013 році в аспірантурі ОДЕКУ відкрито спеціальність 122 «Комп’ютерні науки», за якою на кафедрі інформаційних технологій проводиться підготовка висококваліфікованих кадрів для вищої школи.