About subdivisions of the university block

Технології захисту навколишнього середовища

Спеціальність “Технології радіаційного контролю та харчової промислової продукції (освітня програма – Технології захисту навколишнього середовища)”, яка входить до галузі знань “Виробництво та технології” – це перспектива отримання на фундаментальному рівні універсальних знань, які можуть бути використані в більшості сфер діяльності, пов’язаних з промисловістю, охороною праці, екологічною та техногенною безпекою.

Спеціальність є однією з найперспективніших, ліцензію НД 169853 на відкриття якої для підготовки бакалаврів і магістрів наш університет отримав у 2017 році. Вона спрямована на підготовку фахівців, діяльність яких полягає у покращенні стану довкілля шляхом застосування нових наукових досягнень та інженерних принципів. Ця спеціальність гармонійно пов’язує забезпечення екологічної безпеки з сучасними технологіями захисту довкілля.

З цієї нової унікальної спеціальності кафедра веде підготовку фахівців на рівні, що відповідає, як державним, так і світовим стандартам, в розробці яких  приймає безпосередню участь, працюючи у складі Комісії з Технологій захисту навколишнього середовища Міністерства Освіти і Науки України, а також Європейського об’єднання з координації наукових досліджень та підготовки кадрів вищої кваліфікації (EuRSED).

Що вивчають:

На шляху опанування спеціальністю студенти вивчають теоретичні (зокрема фізичні) основи процесів та явищ, які відбуваються у навколишньому середовищі та супроводжують технології його захисту, а також – загальної екології. Вчаться орієнтуватися у виборі природоохоронних технологій, сучасних методах захисту навколишнього середовища. Отримують базові уявлення про атмосферу, гідросферу, біосферу, що робить їх компетенції придатними до широкого використання у багатьох професійних та междисциплінарних галузях.

 

Як вивчають:

В процесі навчання студенти мають можливість не тільки одержати теоретичні знання, а й набути практичного досвіду в цій галузі під час виробничих практик на профільних підприємствах м. Одеси.

Студенти мають можливість з перших курсів займатися науковою діяльністю у цій галузі співпрацюючи з провідними науковцями університету, а також із закордонними науковими центрами з якими у кафедри налагоджені багаторічні наукові творчі зв’язки.

Кафедра здійснює підготовку і випуск всіх рівній підготовки: бакалаврів, магістрів і докторів філософії за спеціальністю: “Технології захисту навколишнього середовища”(№ 183 за національною класифікацією).

 

Наукова діяльність і пріоритети досліджень:

На кафедрі ведеться активна наукова робота в актуальному напрямі сучасної фізики: теорії динамічних дисипативних систем в застосуванні до гранульованої матерії, яка проявляє проміжні (в сенсі типових ознак відомих агрегатних станів) властивості по відношенню до газів, рідин і твердих тіл.

Глибокі дослідження структури і динаміки гранульованих матеріалів в різних зовнішніх умовах орієнтовані в напрямку розвитку загальної теорії і методів фізичного і чисельного моделювання складних фізичних систем, якi характеризуються можливістю перебування в станах самоорганізованої критичності.

Метою наукових досліджень є подальший розвиток теорії складних відкритих фізичних систем, яка описує поведінку матеріалів, структурованих в мезо-масштабі при різних зовнішніх впливах.

Практично це дозволить розвивати відповідні прикладні напрямки на адекватної фізичної основі. Зокрема, застосувати отриману теорію гранульованих систем в сучасних технологіях захисту навколишнього середовища.

У перспективі, дана теорія може стати основою ефективних чисельних алгоритмів при створенні систем автоматизованого проектування (САПР) для вирішення складних завдань оптимізації безпечного природокористування (в тому числі інтегрованих у кіберфізичні системи).

В цьому напрямку орієнтована програма досліджень кафедри, яка виграла конкурс фонду фундаментальних досліджень Міністерства Освіти і Науки України на 2007-2008 р, грант НАТО в 2010-2014 р.р.

Дослідження скоординовані з програмою вивчення фізики гранульованих матеріалів фізичного факультету Льежского університету (Бельгія), Університету високих технологій Філіпса (Нідерланди) і університету м Мессіни (Італія) на 2015-2025 р.

Здобувачі наукових ступенів доктора філософії та доктора наук мають можливість захисту дисертацій в Спеціалізованій вчені раді Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова Національної Академії наук України, з яким проводяться спільні наукові дослідження за довгостроковими програмами.

Можливості працевлаштування: 

Випускник університету за даною спеціальністю має широкий спектр працевлаштування в державних органах екологічної інспекції, в силових структурах, екологічних прокуратурах і організаціях, що здійснюють нагляд за охороною навколишнього середовища, а також в науково-дослідних установах і навчальних закладах.

Вони можуть займати відповідні посади в Міністерстві охорони здоров’я (діагностичні лабораторії підприємств), Міністерстві освіти і науки (школи, ліцеї, коледжі, інститути, університети, науково-дослідні лабораторії і інститути), діагностичних лабораторіях та підрозділах радіаційного контроля, санітарно-епідеміологічних службах підприємств різних галузей промисловості, структурах Міністерства надзвичайних ситуацій та Прикордонної служби.

 

Перспективи:

Фахівці цієї спеціальності є затребуваними у будь-якій галузі промисловості, особливо на виробництві, яке пов’язане із шкідливими викидами та органах екологічного контролю та інспекції. Їх робота пов’язана з інспектуванням, моніторингом, контролем стану довкілля, розробкою та застосуванням технологій і систем його захисту. Новий напрямок роботи – внутрішній екологічний аудит підприємства – дозволяє запобігати проблемам з державними органами і громадськими організаціями. Фахівці цього напряму можуть працювати в лабораторіях, експертних групах, екологічних організаціях та інш. структурах на посадах інженер-еколог та еколог-інспектор, а також еколог-аудітор.

 

Про спеціальність і науково-педагогічну роботу розповідає завідувач кафедри фізики Одеського державного екологічного університету, доктор фізико-математичних наук, професор Олег Іванович Герасимов.

  • Сучасний стан розвитку наук, спрямованих на захист навколишнього середовища в значній мірі обумовлений можливістю вирішення технологічних задач пов’язаних із убезпеченням довкілля.
  • Саме тому декілька років тому на державному рівні була утворена нова спеціальність «технології захисту навколишнього середовища» (номер 183 за державним класифікатором), яка призначена саме для встановлення міждисциплінарного балансу в царині дисциплін екологічного і фізико технічного та інженерного напрямів.
  • Це непроста задача, враховуючи різноманіття систем і підсистем, а також алгоритмів і інструментарію до яких спрямована задача захисту. Часто густо навіть класифікація задач є непростим завданням. Наочно стоїть проблема підготовки кадрів в цій галузі.
  • Навчальний план передбачає ознайомлення на поглибленому рівні із дисциплінами циклу навчальної підготовки. Але яку із його складових назвемо системно утворюючою? Як надати можливість здобувачу отримати панорамну інформацію про зміст та спрямованість навчального циклу? Начебто відповідь очевидна. Дати змогу застосувати отримані знання для вирішення комплексних практичних задач в галузі. І на цьому шляху знайти відповідь на питання про системно утворюючі складові підготовки. Але, що взяти щоб пронести із собою в професійне життя в якості і компактного і в той же час повного викладення змісту пропонуємих дисциплін? Відповідь на це питання викладачі кафедри шукають і знаходять на шляху розвитку новітніх підходів до розбудови теоретичних і практичних основ технологій захисту різноманітних елементів довкілля від мікро- до макроскопічних.
  • Ми пропонуємо нашим студентам формувати свою власну думку щодо раціональних підходів до захисту довкілля і озброюємо їх теоретичними і практичними знаннями, які дозволяють формулювати їхній професійний світогляд на грамотному рівні сучасною професійною мовою. 

Багатослів’я сучасних методичних матеріалів начебто дозволяє легко спрямувати зміст природничих наук, фізики, хімії, біології, математики до вирішення задач захисту довкілля. Але на практиці, це зовсім не проста задача. Тому на нашу думку треба послідовно, аргументовано, на конкретних прикладах і ретельно пояснювати роль, яку відіграють природничі науки у міждисциплінарних напрямах, намагаючись знайти спільні риси, універсальні закони та інші елементи фундаментальної науки. Саме цім ми і займаємося, намагаючись знайти відповіді на виклики, які висуває нам довкілля.