Конференції, семінари

Третя Всеукраїнська науково-практична конференція «Євроінтеграція екологічної політики України»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

     Організатори мають честь запросити Вас взяти участь у Третій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Євроінтеграція екологічної політики України».

Конференція відбудеться в м. Одеса (Україна) 20 – 22 жовтня 2021 р. на базі Одеського державного екологічного університету, кафедри екологічного права і контролю.

Засідання конференції будуть проводитися дистанційно, у вигляді конференції Zoom. Час проведення та реквізити доступу до конференції будуть надіслані Вам пізніше.

Інформація

Адреса оргкомітету конференції: 65016, Україна, м. Одеса, вул. Львівська 15, Одеський державний екологічний університет

Електронна пошта і контактні телефони організаторів:

Бургаз Олексій Анатолійович – alexburgaz84@gmail.com тел. 0636409659;

Більш детально

Тематика конференції
 • Глобальні та регіональні екологічні проблеми
 • Охорона природних комплексів
 • Інтегроване управління природокористуванням
 • Імплементація Європейського екологічного права
 • Екологічні засади інтродукції та збагачення біорізноманіття
Організаційний комітет конференції

Голова: Степаненко С.М. – д.ф-м.н., професор, ректор ОДЕКУ.

Заступник голови: Владимирова О.Г. – к.геогр.н., доцент, в.о. зав. кафедрою Екологічного права і контролю ОДЕКУ.

Секретар конференції: Бургаз О.А. – к.геогр.н., доцент кафедри Екологічного права і контролю ОДЕКУ.

Канцурак В.В. – заступник Голови Державної екологічної інспекції України.

Буланович П.Г. – директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

Тучковенко Ю.С. – д.геогр.н., професор, проректор з наукової роботи ОДЕКУ.

Лоєва І.Д. – д.геогр.н., професор кафедри Екологічного права і контролю ОДЕКУ.

Рахметов Д.Б. – д.с.-г.н., професор, заступник директора з наукової роботи (інноваційний розвиток) Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України.

Бондарчук О.П. – к.б.н., н.с. відділу культурної флори Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України.

Коморін В.М. – к.геогр.н., с.н.с., директор Українського наукового центру екології моря Міндовкілля України.

Мінічева Г.Г. – д.б.н., директор ДУ «Інститут морської біології НАН України».

Швидченко І.Г. к.ю.н., доцент кафедри Екологічного права і контролю ОДЕКУ.

Сапко О.Ю. – к.геогр.н., доцент кафедри Екологічного права і контролю ОДЕКУ.

Гарабажій Т.А. – старший викладач кафедри Екологічного права і контролю ОДЕКУ.

Кур’янова С.О. – старший викладач кафедри Екологічного права і контролю ОДЕКУ.

Тимощук М.О. – старший викладач кафедри Екологічного права і контролю ОДЕКУ.

Нємцова О.А. – старший викладач кафедри Екологічного права і контролю ОДЕКУ.

Важливі дати конференції
 • 10 жовтня 2020 р. – останній день прийому заявок на участь у конференції;
 • до 17 жовтня 2020 р. – останній день прийому матеріалів конференції;
 • 20 – 22 жовтня 2020 р. – робота конференції.
Вимоги щодо оформлення матеріалів конференції

Приймаються матеріали об’ємом до 5 повних сторінок набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – одинарний, усі поля сторінки – 20 мм. Сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються. Рисунки і таблиці послідовно нумеруються арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). До кожного рисунку додається короткий підпис, а до таблиці ‒ заголовок.

Структура:

Перший рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).

Другий рядок ‒ прізвище та ініціали автора (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по центру).

Третій рядок – місце роботи (шрифт – курсив, вирівнювання по центру).

Далі йде текст матеріалів, вирівняний по ширині сторінки (абзац ‒ 1,0 см).

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках з порядковим номером у списку використаних джерел.

Список використаних джерел та літератури розміщується після основного тексту у кінці статті й оформляється відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

Більш детально в інформаційному листі.

Умови участі у конференції

Для організації, проведення конференції і оформлення матеріалів в електронному збірнику необхідно сплатити оргвнесок. Для участі у конференції оргвнесок складає 100 грн.

Оргвнесок перераховується на картку Приватбанку 5168 7574 1362 4208 (одержувач – Бургаз Олексій Анатолійович; призначення платежу – оргвнесок за участь у конференції). Комісія сплачується за рахунок платника.

Міжнародна науково-практична конференція «Інтелектуальні системи та інформаційні технології»

Робочі мови конференції:  українська, російська, англійська

До початку роботи конференції  планується видання електронного збірника наукових праць конференції із присвоєнням ISBN та DOI

Під час проведення конференції планується:

 • проведення тематичних семінарів та круглих столів;
 • Зустрічі із провідними ІТ-компаніями та представниками ІТ-галузі,
 • Воркшопи із наукових та практичних питань за заявленими напрямками
 • культурно-розважальні заходи, екскурсії мальовничими місцями Одеси

Після проведення конференції, за рішенням програмного комітету планується:

 • розміщення рекомендованих науковим комітетом форуму англомовних статей на платформі CEUR, які будуть проіндексовані у БД Scopus
 • кращі роботи будуть рекомендовані до видання у фахових виданнях України та ОЕСР;
 • видання колективної монографії англійською мовою з розширеними матеріалами статті у зарубіжному виданні, з присвоєнням ISBN та DOI

Передбачено можливість доповідей у дистанційному форматі.

Передбачено централізоване поселення учасників форуму на базах відпочинку в районі 13 ст. Великого Фонтану у курортній зоні м. Одеса.

Організатори конференції

Співголови

Степаненко С.М., ректор ОДЕКУ,  д.ф.-м.н., проф.

Труба В.І., ректор ОНУ імені  І.І.Мечникова, к.ю.н., проф.

Пономаренко В. С., ректор ХНЕУ ім. С. Кузнеця, д.е.н., проф.

Співорганізатори конференції

Міністерство освіти і науки України;

Одеська обласна державна адміністрація;

Одеський державний екологічний університет;

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця

AGH науково-технологічний університет ім.  Ст.  Сташіца, Польща;

Університет Бєльсько-Бяла, Польща;

Університет Північ, Республіка Хорватія;

Представництво “Польська академія наук” в Києві

Лодзький університет, Польща

Лодзький Технічний університет, Польща

Економічна академія “Д.А.Ценов”, Болгарія

Організаційний комітет

Гунченко Ю.О., д.т.н., проф., ОНУ імені  І.І.Мечникова

Казакова Н.Ф., д.т.н., проф., ОДЕКУ

Кузніченко С.Д., к.г.н., доц., ОДЕКУ

Євсеєв С.П., д.т.н., проф., ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Відповідальний секретар

Бучинська І.В., к.т.н., ОДЕКУ

Робоча група

Фразе-Фразенко О.О., к.т.н., доц., ОДЕКУ

Попов В.Л., Департамент інформації та зв’язків з громадськістю ОМР

Копиченко І.Ю., регіональний координатор Програми EGAP в Одеській обл.

Технічна група

Терещенко Т.М., к.т.н., доц., ОДЕКУ

Клепатська В.В. асистент кафедри ІТ, ОДЕКУ

Забожан О.В., зав. лабораторії, ОДЕКУ

Яковенко Г.М., технік І категорії, ОДЕКУ

Зуй О.Н., ст. лаборант, ОНУ імені  І.І.Мечникова

Програмний комітет

Безкоровайний В.В., д.т.н., професор (Україна)

Бичков О.С., д.т.н., професор (Україна)

Вайріх М., д.т.н., професор (Німеччина)

Волков В.Е., д.т.н., професор (Україна)

Голуб С.В., д.т.н., професор (Україна)

Гунченко Ю.О., д.т.н., проф. (Україна)

Євсеєв С.П., д.т.н., професор (Україна)

Іванченко С.О., д.т.н., професор (Україна)

Казакова Н.Ф., д.т.н., проф. (Україна)

Карпінський М.П., д.т.н., професор (Польща)

Коваль В.В., д.т.н., професор (Україна)

Лужецький В.А., д.т.н., професор (Україна)

Малахов Є.В., д.т.н., професор (Україна)

Маслянка П. , д.т.н., професор (Польща)

Межуєв В.І., д.т.н., професор (Малайзія)

Милкович М., д.т.н., професор (Хорватія)

Мещеряков В.І., д.т.н., професор (Україна)

Мірзоахмедов Ф., д.т.н., професор (Таджикістан)

Мільчарський П., д.т.н., професор (Польща)

Пархуць Л.Т., д.т.н., професор (Україна)

Пезеріл М., професор (Франція)

Петришин Л.Б., д.т.н., професор (Польща)

Положаєнко С.А., д.т.н., професор (Україна)

Рамазанов С.К., д.т.н., д.е.н., професор (Україна)

Рибальский О.В., д.т.н., професор (Україна)

Рихлік А., к.т.н., доцент (Польща)

Сабірова М., к.е.н., професор (Казахстан)

Святний В.А., д.т.н., професор (Україна)

Семенець В.В., д.т.н., професор (Україна)

Собчук Г., професор (Польща)

Синєглазов В.М., д.т.н., професор (Україна)

Хорошко В.О., д.т.н., професор (Україна)

Толюпа С.В., д.т.н., професор (Україна)

Шаронова Н.В., д.т.н., професор (Україна)

Шевченко А. І., д.т.н., професор, чл.-кор. НАНУ (Україна)

Шворов С. А., д.т.н., професор (Україна)

Шишманов К. Д., д.е.н., професор (Болгарія)

Шумейко О.О., д.т.н., професор (Україна)

Шелест М.С., д.т.н., професор (Україна)

Зайцев Д.А., д.т.н., професор (Україна)

Смітюх А. В., д.ю.н., професор (Україна)

Маслій Н.Д., д.е.н., професор (Україна)

Смірнов О. А., д.т.н., професор (Україна)

Грищук Р.В., д.т.н., професор (Україна)

Кобзєв В.Г., к.т.н., доцент (Україна)

Контактні дані оргкомітету конференції

Одеський державний екологічний університет, вул. Львівська, 15, м. Одеса, Україна, 65016.
Телефони для довідок: +38 (0482) 32-67-59, e-mail: info@isit.odeku.edu.ua, conference.isit@gmail.com

Відповідальний секретар: Бучинська Ірина Вікторівна, +38 097-267-48-72

Важливі дати конференції

 • Реєстрація / подача заяв на участь……………………… до 06.2021
 • Подача матеріалів на конференцію…………………….. до 07.2021
 • Рецензування матеріалів……………………………………… до 07.2021
 • Подання виправлених матеріалів………………………… до 08.2021
 • Оплата оргвнесків та підтвердження участі………….. до 08.2021

Фінансові умови

За кожну доповідь учасника після позитивної рецензії необхідно перерахувати оргвнесок у розмірі 350 грн. (у разі очної участі), або 200 грн. (у разі дистанційної участі).

Розмір внеску для закордонних учасників становить 20 євро.

Реквізити рахунку для оплати оргвнеску буде вказано після позитивної рецензії.

Оплата за проживання та харчування здійснюється самостійно.

Вимоги до оформлення статей

При оформленні матеріалів доповідей необхідно застосовувати шаблон, який розміщено за посиланням: http://drforum.science/wp-content/uploads/2021/06/DRForum2021_Templates.zip

Якщо автори подають матеріали не англійською мовою, з метою індексування матеріалів в наукометричних базах необхідно здублювати наступні відомості: назву статті, дані про авторів, дані про установу англійською мовою. Також необхідно подати розширений «Abstract» обсягом до 1600 знаків та «Keywords» англійською мовою.

Обсяг статті має бути не менше 2 повних сторінок.

Для розміщення матеріалів статей у CEUR −  обсяг не менше 5 повних сторінок англійською мовою.  Остання сторінка повинна бути заповненою не менш ніж на 80 %.

Матеріали підлягають рецензуванню.

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ТА ПОДАЧА МАТЕРІАЛІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО НА САЙТІ ФОРУМУ  http://drforum.science

Міжнародна науково-практична конференція «Кліматичне обслуговування: наука та освіта»

Тематичні напрямки конференції

1. Проблеми кліматичного обслуговування в галузях:

 • сільське господарство і продовольча безпека;
 • енергетика;
 • транспорт;
 • будівництво;
 • муніципальне господарство;
 • охорона здоров’я;
 • управління водними ресурсами.

2. Освіта в інтересах кліматичного обслуговування
3. Кліматичні ризики і адаптація до змін клімату на регіональному та локальному рівнях.

Круглий стіл на тему «Формування та розвинення докторської школи під егідою проекту Erasmus+ Project 586471-EPP-1-2017-EE-EPPKA2_CBHE-JP-INTENSE».
Круглий стіл в рамках проекту Erasmus+ 619285-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP – ClimEd на тему «Подолання розриву між наданням кліматичного обслуговування і потребами кліматозалежних секторів економіки»

Міжнародний організаційний комітет

 • Енрік Агілар, Університет Ровіра і Віргілі, Іспанія
 • Ханна Лаппалайнен, Університет Хельсінкі, Фінляндія
 • Ірина Башмакова, Університет Хельсінкі, Фінляндія
 • Святослав Тюряков, Університет Хельсінкі, Фінляндія
 • Олександр Бакланов, Всесвітня метеорологічна організація, Офіс науки й інновацій, ВМО, Швейцарія, Копенгагенський університет, Данія
 • Патрік Перріш, Всесвітня метеорологічна організація, Офіс освіти і професійної підготовки, Швейцарія
 • Маріна Балді, Регіональний навчальний центр ВМО, Італія
 • Едуард Подгайський, Віртуальна лабораторія ВМО і КГМС з навчання та
  підготовки кадрів в супутниковій метеорології
 • Анна Тимофеєва, Група експертів з розвитку потенціалу Виконавчої ради ВМО
 • Валентина Хан, Північно-Євразійський кліматичний центр
 • Калев Сепп, Естонський університет наук про життя, Естонія
 • Антон Шкаруба, Естонський університет наук про життя, Естонія
 • Світлана Краковська, Український гідрометеорологічний інститут, Україна
 • Микола Кульбіда, Український гідрометеорологічний центр, Україна
 • Сергій Сніжко, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
 • Сергій Степаненко, Одеський державний екологічний університет

Місцевий організаційний комітет в ОДЕКУ

 • Сергій Степаненко, голова, ректор, професор
 • Валерій Хохлов, заступник голови, проректор з навчально-методичної роботи, професор
 • Валерія Овчарук, заступник голови, директор Гідрометеорологічного інституту, професор
 • Інна Хоменко, секретар, доцент кафедри метеорології та кліматології
 • Микола Берлінський, завідувач кафедри океанології та морського природокористування, професор
 • Марія Крачковська, проректор з науково-педагогічної діяльності та розвитку університету
 • Анатолій Польовий, завідувач кафедри агрометеорології та агроекології, професор
 • Олег Прокоф’єв, завідувач кафедри метеорології та кліматології, доцент
 • Юрій Тучковенко, проректор з наукової роботи, професор
 • Олег Шаблій, начальник відділу міжнародних зв’язків
 • Жаннетта Шакірзанова, завідувач кафедри гідрології суші, професор
 • Наталія Лобода, завідувач кафедри гідроекології та водних досліджень.

Реєстрація

Інформацію щодо реєстрації учасників конференції та їх проживання надано на сайті www.climateservices.odeku.edu.ua

Тези доповіді

Міжнародна науково-практична конференція «кліматичне обслуговування: наука та освіта»

Тези доповіді мають бути надіслані до 16 серпня 2021 р. на електронну пошту climate.services.2021@gmail.com

Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців»

Шановні колеги!

Одеський державний екологічний університет 29 червня 2021 р.проводить Міжнародну наукову Інтернет-конференцію «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців».

Метою конференції є обговорення результатів досліджень економіко-екологічних проблем регіонального розвитку, науково-методичних і прикладних аспектів їх вирішення.

До участі у конференції запрошуються: студенти, науковці, докторанти, аспіранти та здобувачі, викладачі ВНЗ, фахівці з економіки природокористування та охорони навколишнього середовища, представники органів державної влади,місцевого самоврядування, комерційних структур, чия діяльність має відношення до тематики конференції

Матерiали конференції

Тематичні напрями конференції

Тематичні напрями конференції:

 • Економіко-екологічні чинники регіонального розвитку.
 • Управління природоохоронним потенціалом регіонів України та Східної Європи.
 • Регіональні аспекти економіки природокористування.
 • Механізми екологізації регіонального розвитку (українські та європейські реалії).
 • Еколого-економічні аспекти розвитку туристичної сфери.
 • Екологічні інновації в контексті розвитку економіки замкнених циклів.

Вимоги для участі у конференції

Форма проведення: дистанційна.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Електронний збірник за матеріалами конференції з номером ISBN буде розміщено на сайті ОДЕКУ.

Для участі у конференції необхідно до 25червня 2021року (включно)надіслати на електронну адресу Оргкомітету conf2021odeku@gmail.com:

 • Заявку учасника –Форма заявки учасника конференції (google.com)
 • Тези доповіді
 • Відскановану копію квитанції про оплату оргвнеску (для компенсації витрат, пов’язаних із підготовкою збірника та надання йому номеру ISBN, перевіркою на плагіат, розсилкою сертифіката учасника конференції). Оргвнесок складає 100 гривень(для учасників з України) або10 євро(дляучасників з інших країн).

Реквізити для оплати

Реквізити для оплати:

Приватбанк, No картки 4149 4993 8239 7337

Одержувач: Андрущенко Олеся Сергіївна

Призначення платежу: За публікацію тез від (прізвище, ім’я та по батькові)

Запрошення ZOOM для підключення до Інтернет-конференції

Запрошення ZOOM для підключення до Інтернет-конференції «Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях науковців»

Час: 29 червня2021 10:00 AM Київ

Подключитися до конференціїZoom

https://us04web.zoom.us/j/76264010836?pwd=NVgzckY1STJIYXFuV0QwR1NLdXZGdz09

Ідентифікатор конференції: 762 6401 0836Код доступу: 45c3Rg

Вимоги до оформлення

Вимоги до оформлення тез доповіді:

 • Обсяг тез –2-3обов’язково повністорінки формату A4 (297х210 мм), орієнтація –книжкова.
 • Поданий текст має бути набраний у редакторі Microsoft Word 6.0, 97, 2000, XP, 2003.
 • Малюнки повинні бути розташовані окремо (не включені до документу). Формати малюнків: *.jpg, *.gif, *.tif, *.bmp.
 • Береги: верхній, нижній, лівий, правий –25 мм.
 • Шрифт-Times New Roman, кегль14.
 • Міжрядковийінтервал–1,0, абзацнийвідступ–1 см, вирівнюванняпоширині.
 • УДК (лівий куток сторінки).
 • Назва доповіді (жирними великими літерами, по центру сторінки).
 • Прізвище, ініціали автора (жирним шрифтом, по центру сторінки), статус автора (курсив).
 • Назва організації та країна (курсив, по центру сторінки).
 • Список використаної літератури –не більше 5 джерел (курсив, TimesNewRoman, кегль 12) розміщується після тексту (бібліографічний опис літературних джерел оформлюєтьсязгідно ДСТУ 8302:2015); посилання на літературу наводитьсяв квадратних дужках. Гіперпосилання не використовувати.
 • Сторінки не нумеруються.
 • Тези не підлягають додатковому редагуванню, тому вони мають бути ретельно перевірені.Відповідальність за зміст тез несуть автори доповідей.Назви файлів, що надсилаються до Оргкомітету, мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції. Наприклад: Іваненко О.П._Заявка учасника Іваненко О.П._ТезиІваненко О.П._ Оргвнесок

Контакти

Контакти

Кафедра економіки природокористуванняОдеськийдержавнийекологічнийуніверситет 65016, м. Одеса вул. Львівська, 15

Губанова Олена Ростиславівна, д.е.н., проф., завідувачка кафедри економіки природокористування(головаоргкомітету) e-mail: askoldov@ukr.netтел. +380673185395

Шуптар-Пориваєва Наталя Йосипівна, к.е.н., доцент кафедри економіки природокористування (секретар оргкомітету) e-mail: shuptar.n@gmail.comтел. +380 634831725

Архiв конференцiй