About subdivisions of the university block

Робота кафедри метеорології та кліматології здійснюється відповідно Стратегічного плану розвитку та вдосконаленню освітньої діяльності на 2020-2025 роки в ОДЕКУ в галузі якості вищої освіти, наукової діяльності, міжнародних відносин, а також визначає організаційні заходи і пов’язані з ними процедури, які забезпечать якість і стандарти відповідних освітніх програм.

 

 

Науково-дослідна робота випускової кафедри метеорології та кліматології виконується в рамках навчально-дослідної роботи викладачів і студентів, аспірантури та докторантури, по науковому сектору за планами Міністерства освіти і науки та ін..

 

На початок 2023 р. на кафедрі метеорології та кліматології кількість науково-педагогічних працівників на кафедрі в цілому (з сумісниками)

• докторів наук – 2,
• кандидатів наук – 9.

 

На кафедрі метеорології та кліматології були підготовлені та захищені дисертації кандидатів наук та докторів філософії

 • Пішняк Д.В.,к.геогр.н., проф. Івус Г.П. «Термодинамічні та енергетичні умови розвитку мезомасштабних процесів у фронтальних зонах атмосфери», Спеціалізована Вчена рада ОДЕКУ, 19 червня 2014 р.
 • Єрмоленко Н.С. наук. кер. д.геогр.н., проф. Хохлов В.М. «Просторово-часові характеристики посух в Україні за сучасних кліматичних умов» Спеціалізована Вчена рада ОДЕКУ, 15 травня 2015 р.
 • Зубкович С.О. наук. кер. к.геогр.н., проф. Івус Г.П. «Взаимосвязь стихийных гидрометеорологических явлений и ветровых аномалий над территорией Восточной Европы». 10.09.2015 р.
 • Кибальчич І.О. наук. кер. д.геогр.н., проф. Полонский А.Б. Особливості загальної циркуляції атмосфери та їх вплив на формування температурних аномалій в Україні”Спеціалізована Вчена рада ОДЕКУ, 11.09.2015 р.
 • Куришина В.Ю. наук. кер. к.геогр.н., доц. Волошин В.Г. «Використання енергобалансової моделі приземного шару в задачах кліматології» Спеціалізована Вчена рада ОДЕКУ, 14.12.2017 р.
 • Сліже Марія Олегівна. наук. кер. д.геогр.н., проф. Семенова I.Г. «Метеорологічна характеристика і аеросиноптичні умови розвитку суховіїв в Україні». Спецрада Д 41.090.01, 12 вересня 2019 року.
 • Ель Хадрі Юссеф. наук. кер. д.геогр.н., проф. Хохлов В.М. «Вітро- та геліоенергетичні ресурси Марокко під впливом кліматичних змін». Разова спецрада ДФ 41.090.001, 15 жовтня 2019рPhD
 • Уманська Ольга Володимирівна. наук. кер. д.геогр.н., проф. Хохлов В.М. «Вплив синоптичної ситуації на аномальні погодні умови в Україні». Спецрада Д 41.090.01, 3 грудня 2020 року.
 • Сумак Катерина Миколаївна. наук. кер. д.геогр.н., доц. Семенова І.Г. «Сучасна динаміка тропосферних фронтальних зон і регіональних синоптичних процесів над Східною Європою». Спецрада Д 41.090.04, 15 жовтня 2020 року. PhD
 • Озимко Руслан Русланович. наук. кер. к.геогр.н., доц. Семергей-Чумаченко А.Б. «Сильні та надзвичайні опади у Закарпатській області». Разова спецрада ДФ 41.090.005, 17 грудня 2020р. PhD

 

Докторські дисертації:

 • Семенова Інна Георгіївна. Науковий консультант: д.геогр.н., проф. Польовий А.М. «Синоптичні та кліматичні умови формування посушливих явищ в Україні»  10.09.2015 р.
 • Сєрга Едуард Миколайович. Науковий консультант: д.т.н., проф. Школьний Є.П. «Вплив процесів у системі атмосфера-підстильна поверхня північної атлантики на регіональні клімати Східної Європи», 1.03.2018 р.

Викладачами кафедри за останні роки опубліковано підручники, навчальні посібники, декілька десятків регіональних монографічних видань.

 

Наукові монографії

 

1. Ивус Г.П., Семергей-Чумаченко А.Б. Струйныетечениянижнихуровней в атмосфере. Монография. Одеса: ТЕС, 2018. 156 с.

2. Ивус Г.П., Агайар Э.В. Фізико-статистичний аналіз і прогноз слабкого вітру та інверсій температури над територією Північно-Західного Причорномор’я. Одеса, ТЕС, 2018. 201 с.

3. «Кліматичні ризики функціонування галузей економіки України в умовах зміни клімату». За ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового. Автори: Катеруша Г.П., Катеруша О.В., Шаблій Т.П. Розділ 5. Вплив очікуваних екстремальних умов клімату на біокліматичний режим України. Рекомендовано до друку Вченою радою ОДЕКУ. // Одеса, ТЕС, 2018. С. 220-258.

4. «Кліматичні ризики функціонування галузей економіки України в умовах зміни клімату». За ред. С.М. Степаненка, А.М. Польового. Автори: Волошин В.Г., Куришина В.Ю. Розділ 4. Вплив змін клімату на вітроенергетичні ресурси України. Рекомендовано до друку Вченою радою ОДЕКУ. // Одеса, ТЕС, 2018. С. 185-219.

5. Альтернативні джерела енергїї у підвищенні енергоефективності та енергозалежності сільських територій.// За редакцією І.О. Яснолоб, Т.О. Чайки, О.О. Горба. Автор: Волошина О.В., Рекомендовано до друку рішенням вченої ради Полтавської державної аграрної академії (протокол №1 від 24.09.2019р.), Полтава 2019 р.

6. Недострелова Л.В. Енергетика блокувальних антициклонів. Монографія. Житомир: ТОВ «505», 2021. 224 с. ISBN 978-617-7892-09-9.

7. Серга Е.М., Серга І.Г. Відгуки аномалій характеристик клімату України у зимовий період на процеси взаємодії в системі „атмосфера – океан” в Північній Атлантиці: монографія. Одеса: Одеський державний екологічний університет, 2021. 136 с. ISBN 978-966-186-193-9.

8. Серга Е.М. Вплив процесів у системі атмосфера-підстильна поверхня Північної Алантики на регіональні клімати Східної Європи: монографія. Житомир: ТОВ «505», 2021. 300 с. ISBN 978-617-7892-10-5.

9. Волошина О.В., Родінова І.О. Вплив сучасних кліматичних змін на авіацію на прикладі АМСЦ Херсон // Scientific monograph. The current state of fundamental and applied natural sciences research: Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. p. 29-45. ISBN 978-9934-26-212-8

10. Недострелова Л.В. Особливості формування снігового покриву на території центральної і південної України в умовах сучасних змін клімату: монографія. Одеса: Одеський державний екологічний університет, 2022. 138 с. ISBN 978-966-186-232-5.

11. Ель Ю. Хадрі, Хохлов В.М. Вітро- та геліоенергетичні ресурси Марокко під впливом кліматичних змін: монографія. Одеса: Одеський державний екологічний університет, 2022. 128 с. ISBN 978-966-186-231-8.

12. Тучковенко Ю.С., Хохлов В.М., Лобода Н.С., Кушнір Д.В., Серга Е.М. Вплив змін клімату на гідрологічний і гідроекологічний режими лиманів північно-західного Причорномор’я: монографія / за ред. Ю. С. Тучковенко. Одеса: Одеський державний екологічний університет, 2022. 202 с. ISBN 978-966-186-227-1.

 

Підручники та навчальні посібники:

1. Гончарова Л.Д. Методи багатовимірного статистичного аналізу метеорологічних полів та атмосферних процесів. Одеса: «ТЕС», 2016. 196 с. Наявність МОН (пр. №8 від 24.09.2015 р.) ISBN 978-617-7337-21-7.

2. Семенова І.Г., Нажмудінова О.М. Регіональна синоптика: підручник. Одеський державний екологічний університет. Рекомендовано до друку Вченою радою ОДЕКУ. Одеса: ТЕС, 2019. 212 с.

3. Івус Г.П., Семергей-Чумаченко А.Б., Агайар Е.В. Авіаційні прогнози погоди: навчальний посібник. Одеса: Одеський державний екологічний університет, 2020. 136 с. ISBN 978-966-186-185-4

4. Агайар, Е.В. Навчальний посібник “Спеціалізовані прогнози небезпечних явищ погоди”. Одеський державний екологічний університет, Одеса, ОДЕКУ, 2021, ISBN 78-966-186-178-6 143 с.

 

Науково-дослідні розробки кафедри метеорології та кліматології

 

• Прикладні з фінансуванням МОН

1. «Розробка складових національної системи морських прогнозів України», ДР №0117U0002425, учасники від кафедри – Семергей-Чумаченко А.Б. (2017-2019 рр.)

2. «Оцінка впливу змін клімату на поновлювальні та невичерпні природні ресурси України»., ДР №0117U002423. Виконавці від кафедри: Хохлов В.М, Боровська Г.О., Семенова І.Г., Хоменко І.А., Катеруша Г.П., Куришина В.Ю., Галич Є.А. (2017-2019 рр.)

3. «Зміни клімату та їх вплив на гідрологічний та гідроекологічний режими лиманів північно-західного Причорномор’я» ДР № 0119U002260. Виконавці від кафедри: Хохлов В.М., Серга Е.М., Недострелова Л.В. (2019-2021 рр.)

• Госпрозрахункові, гранти

1. «Оцінка впливу змін клімату на поновлювальні та невичерпні природні ресурси України». ДР № 0113U000629. Виконавці від кафедри – Хохлов В.М, Боровська Г.О., Семенова І.Г., Катеруша Г.П., Хоменко І.А. (2015-2016 рр.)

2. «Оцінка впливу змін клімату на поновлювальні та невичерпні природні ресурси України». ДР № 0117U002423. Виконавці: Степаненко С.М., Катеруша Г.П., Боровська Г.О., Хоменко І.А., Куришина В.Ю. (2017-2021 рр.)

3. «Комплексний метод ймовірносно-прогностичного моделювання екстремальних гідрологічних явищ на річках Півдня України для забезпечення сталого водокористування в умовах кліматичних змін». ДР № 0121U010964. Виконавці від кафедри – Прокоф’єв О.М., Боровська Г.О., Гончарова Л.Д. (2021-2022 рр.)

• Внутрішні (кафедральні)

1. «Особливості формування регіональних кліматів Східноєвропейського сектору під впливом атмосферних процесів у північної півкулі». Виконавці: Сєрга Е.М., Школьний Є.П., Прокоф’єв О.М., Галич ЄА., Сущенко А.І. (2014-2016 рр., подовжена до 31.05.2017).

2. «Розробка та вдосконалення методів прогнозу метеорологічних умов забруднення атмосфери над промисловими районами Одеси», ДР № 0113U007881. Виконавці: Івус Г.П., Семергей-Чумаченко А.Б., Хоменко Г.В., Нажмудінова О.М., Гурська Л.М., Агайар Е.В., Дмитренко А.П. (2013-2017 рр.).

3. «Динаміка зональних екстремальних погодних явищ та їх чисельне моделювання в змінних кліматичних умовах в Україні». ДР № 0116U002403. Виконавці: Нажмудінова О.М., Хохлов В.М., Боровська Г.О. (2016-2019 рр.).

4. «Прогнозування небезпечних метеорологічних явищ над південними районами України». ДР № 0115U006532. Виконавці: Семергей-Чумаченко А.Б., Нажмудінова О.М., Агайар Е.В., Міщенко Н.М., Гончарова Л.Д. (2015-2019 рр.).

5. «Розробка та вдосконалення методів прогнозу небезпечних та стихійних метеорологічних явищ над Україною». ДР № 0120U100487. Виконавці: Семергей-Чумаченко А.Б., Нажмудінова О.М., Агайар Е.В., Міщенко Н.М. (2020-2024 рр.).

 

До редакційних колегій фахових українських та зарубіжних журналів входять:

1. Степаненко С.М. Головний редактор Українського гідрометеорологічного журналу

2. Хохлов В.М. Член редакційної колегії Українського гідрометеорологічного журналу

 

Основні споживачі результатів науково-дослідної роботи викладачів та аспірантів кафедри метеорології та кліматології:

1. Український гідрометцентр ДСНС України (УкрГМЦ, м. Київ)

2. Гідрометцентр Чорного та Азовського морів (ГМЦ ЧАМ, м.Одеса)

 

Також на кафедрі працює в оперативному режимі програмний комплекс Автоматизоване робоче місце синоптика (АРМСин) Українського гідрометцентра ДСНС України для отримання поточної метеорологічної інформації, супутникових даних і можливості створення багаторічної бази даних. Це дозволяє підвищити ступінь обґрунтованості та надійності отриманих в студентських наукових роботах результатів.

 

Передбачається розбудова та поглиблення зв’язків шляхом обміну досвідом у навчально-методичній і науково-дослідній роботах, у підготовці спеціалістів, їх стажуванні, взаємообміні студентами та викладачами, участь у конференціях, виробничих практиках, взаємодопомога у придбанні наукових приладів та навчального обладнання тощо.

 

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями (стажування, навчання, підвищення кваліфікації)

1. Стажування «Освіта в ЄС: зюйд-вест» 2-13 липня 2019 р. Барселона, Іспанія. (Недострелова Л.В.)

2. WMO Advanced Online Course for Trainers of RA-IV: Blended Learning 25 March to 31 May 2019. (Хоменко І.А.)

3. CALMet XIII/ Eumetcal Conference 17-20 September 2019 EUMETSAT Darmstadt, Germany. (Хоменко І.А.)

4. International Training Course On Nowcasting Techniques On Severe Convection Weather Організатор – Китайський навчальний центр метеорологічного управління (CMATC), Регіональний навчальний центр ВМО в Пекіні (WMO RTC), 15-25.08.2020 (Агайар Е.В., Прокоф’єв О.В., Семергей-Чумаченко А.Б.)

5. The International Distance Training Course on the Installation and Maintenance of Meteorological Observing Instruments Організатор –  Китайський навчальний центр метеорологічного управління (CMATC), Регіональний навчальний центр ВМО в Пекіні (WMO RTC), 3-14.08.2020 (Прокоф’єв О.В.).

6. 2020 WMO Course on Education and Training Innovations. 25 May – 31 July 2020.(Хоменко І.А.)

7. Eumetcal Workshop – With a little help from my Friends – 11 November 2020. (Хоменко І.А.)

8. The International Distance Training Course on Short-term Climate Monitoring and Prediction in Disaster Prevention and Mitigation (CMATC, 2021) (Прокоф’єв О.М.)

9. International Training Course On Nowcasting Techniques On Severe Convection Weather. CMATC. 19-30.04.2021, (Семергей-Чумаченко А.Б.)

10. International Distance Training Course on Aeronautical Meteorology Services. CMATC. 19.06-16.07.2021, (Міщенко Н.М., Семергей-Чумаченко А.Б.).

11. The International Distance Training Course on the Application of Satellite Products on Eco-environment Monitoring. CMATC. 19.10-05.11.2021, (Міщенко Н.М., Семергей-Чумаченко А.Б.).

12. Online Short Courses  EUMETSAT (2021, 2022) – (Агайар Е.В., Семергей-Чумаченко А.Б.).

13. Online Short Courses  MetEd. COMET, 7-9.01.2021  (Міщенко Н.М.).

14. Online YSSchool MEGAPOLIS-2021 on “Multi-Scales and -Processes Integrated Modelling, Observations and Assessment for Environmental Applications”. 15 November – 3 December 2021 (Курішина В.Ю.)

15. Joint EUMETSAT and IMGW-PIB Baltic+ Training Course, Krakow, Poland 12-30.04.2021, 18-20.05.2021 (Агайар Е.В., Нажмудінова О.М., Хоменко І.А.)

16. IS-ENES3 Summer School on Climate data use for impact assessments, 19.05-25.06.2021 (Хоменко І.А.)

17. CALMet XIV: «Bringing Together the Best of Online to Learining». A virtual international conference hosted by Servivio Meteorologico Nacional, Argentina with support from CALMet Working Group, 27.09-01.10.2021 (Хоменко І.А.)

18. 4th WMO Symposium on Education and Training, 22-25.11.2021 (Хоменко І.А.)

19. The International Distance Training Course on Climate Change. CMATC. 13-24.04.2022 (Недострелова Л.В., Прокоф’єв О.В., Семергей-Чумаченко А.Б.).

20. The International Distance Training Course on the Basic Principles of Satellite Remote Sensing. CMATC. 18-29.04.2022 (Міщенко Н.М.).

21. International Distance Training Course on Aeronautical Meteorology Services. CMATC. 30.05-16.06.2022 (Міщенко Н.М., Семергей-Чумаченко А.Б.).

22. International Distance Training Course on the Application of Meteorological Satellite Products. CMATC. 22.08-02.09.2022 (Семергей-Чумаченко А.Б.).

23. The International Distance Training Course on Tropical Cyclone Monitoring And Forecasting. CMATC. 24.10-04.11.2022 (Міщенко Н.М.).

 

Участь науково-педагогічних працівників в міжнародному науковому співробітництві

1. Степаненко С.М., Хоменко І.А. Adaptive learning environment for competence in economic and societal impacts of local weather, air quality and climate 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (2015-3320) http://e-impact.net/(2019-2020)

2. Степаненко С.МIntegrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology. 561975-EPP-1-2015-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (2015-3320). http://e-impact.net/results/(2019)

3. Хохлов В.М., Хоменко І.А. Preparatory Phase For The Pan-European Research Infrastructure Danubius – RI “The International Centre For Advanced Studies On River-Sea Systems” DANUBIUS PP SEP-210362517 https://danubius-pp.eu/. (2019)

4. Всі викладачі кафедри. Climed –Multilevel System of Education in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation for Public Bodies, Sectoral Entities and Municipal Organizations in Ukraine. http://climed.network/ (2020-2023)

 • ClimEd Training 1 (Online) 19 April – 12 May 2021 – Competence – Based Approach to Curriculum Development for Climate Education
 • ClimEd Training 2 (Online) 29 June – 26 August 2021, Adaptation of the Competency Framework for Climate Services to conditions of Ukraine
 • ClimEd Training 3 (Online) 26 October – 12 November 2021 Digital tools and datasets for climate change education

5. Хоменко І.А. INTENSE – Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management and Technology 586471-EPP-1-2017-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP http://intense.network// (2020)

 

 

Міжнародні індивідуальні наукові гранти

1. Хоменко І.А. Індивідуальний грант для участі в заході «CALMetXIII / EumetcalConference 17-20 September 2019 EUMETSAT Darmstadt, Germany»

2. Хохлов В.М.Індивідуальний грант для наукового стажування у University of Stirling, Scotland, 2022-2024 рр.

3. Агайар Е.А. Індивідуальний грант для наукового стажування Institute for Atmospheric and Climate Science, ETH Zürich, Zurich, Switzerland, 2022-2023 рр.

 

Викладачі кафедри приймали активну участь у організації та проведенні Першого (21-23 березня 2017 р.) та Другого Всеукраїнських гідрометеорологічних з’їздів (7-9 жовтня 2021 р.), та міжнародної конференції International Research-to-Practice Conference onClimate Services: Science and Education у 22-24 вересні 2021 р. (до складу організаційного комитетів входили Прокофєв О.М. та Хоменко І.А.)

 

 

Кафедра метеорології та кліматології приймає участь у післядипломній освіті фахівців: начальників гідрометеорологічних станцій України, техніків-метеорологів АМСЦ України (http://dpt17s.odeku.edu.ua/course/view.php?id=97), синоптиків з метеорологічного обслуговування народного господарства України та синоптиків АМСЦ України (http://dpt17s.odeku.edu.ua/course/view.php?id=95) на базі Інституту післядипломної освіти ОДЕКУ (курси перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів) https://odeku.edu.ua/czentr-perepidgotovky-ta-pidvyshhennya-kvalifikacziyi-kadriv/.

 

Аспірантура та магістратура кафедри

Кафедра приділяє багато уваги підготовці аспірантів і докторантів, що активно беруть участь у тематичних дослідженнях кафедри. Наукове керівництво аспірантами ведуть проф. Хохлов В.М., доц. Агайар Е.В., доц. Боровська, доц. Недострелова Л.В., доц. Семергей-Чумаченко А.Б., доц. Хоменко I.А.

 

Починаючи з 2020 p. на кафедрі діє освітня програма для магістрів «Метеорологія і кліматологія». Кваліфікаційні роботи магістрів виконуються в рамках кафедральної науково-дослідної тематики. Науково-дослідна робота студентів та магістрів розглядається як складова частина навчального процесу та важливий елемент самостійної роботи. Вона здійснюється, головним чином, у формі доповідей, які студенти і магістри готують під керівництвом викладачів кафедри. При кафедрі діє студентській науковий гурток і два наукових семінари: «Стихійні гідрометеорологічні явища» (керівник доц. Агайар Е.В.). та «Динаміка та моделювання клімату» (керівник доц. Хоменко І.А.).

 

Щорічно проводяться наукові студентські конференції, конференції молодих вчених та студентські олімпіади, а також Міжнародні наукові конференції молодих вчених за темою «Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» на базі Одеського державного екологічного університету  (м.Одеса, 2012, 2014, 2018 р.).

 

Щорічно магістри та студенти кафедри приймають участь в  Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за напрямами «Науки про Землю (Гідрометеорологія)», «Географія», «Цивільна оборона та пожежна безпека».