Загальна інформація про кафедру економіки природокористування

Кафедра економіки природокористування створена в 2004 році з метою підготовки фахівців, здатних здійснювати професійну діяльність на підставі ринкових методів господарювання з урахуванням екологічних чинників. З дня заснування кафедри її завідувачем був доктор економічних наук, професор, академік НАН України Борис Володимирович Буркинський. З листопада 2013 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор Губанова Олена Ростиславівна.

 

Проф. Губанова О.Р. керує підготовкою кваліфікаційних робіт бакалаврів, магістрів та аспірантів/докторів філософії. Під її науковим керівництвом захищені 4 кандидатські дисертації. Вона є гарантом ОПП «Економіка довкілля та природних ресурсів» (магістерський рівень вищої освіти) та ОНП «Економіка» (освітньо-науковий рівень вищої освіти), членом спеціалізованої ради Д 32.051.06 по захисту кандидатських та докторських дисертацій у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, автором понад 180 наукових робіт, в т.ч. 15 монографій, 1 підручника, 3 навчальних посібників та 5 патентів на корисну модель.

 

На даний час на кафедрі працюють: к.екон.н., доц. Арестов С.В., к.екон.н., доц. Андрущенко О.С., к.екон.н., доц. Шуптар-Пориваєва Н.Й.; к.екон.н., доц. Попова М.О., к.геогр.н., доц. Бунякова Ю.Я., старший викладач Плетос С.В.

 

Викладачі кафедри економіки природокористування здійснюють підготовку фахівців на різних рівнях вищої освіти (бакалаврів за спеціальностями 242 Туризм, 101 Екологія; магістрів та докторів філософії за спеціальністю 051 Економіка). Окремі дисципліни викладаються й для фахівців з інших спеціальностей (073 Менеджмент, 103 Науки про Землю, 122 Комп’ютерні науки, 281 Публічне управління та адміністрування, 207 Водні біоресурси та аквакультура).

 

Кафедра є випусковою зі спеціальності 051 Економіка за освітніми програмами:

• ОПП «Економіка довкілля та природних ресурсів» (РВО «магістр»);

• ОНП «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища» (РВО «доктор філософії»).

 

Викладачі кафедри у складі проектних груп приймають участь у підготовці:

• бакалаврів (ОПП 240 кредитів ЄКТС). Освітньо-професійна програма «Організація еколого-туристичної діяльності». Гарант – доц. Бунякова Ю.Я.

• магістрів (ОПП 90 кредитів ЄКТС). Освітньо-професійна програма «Економіка довкілля та природних ресурсів». Гарант – проф. Губанова О.Р.

• докторів філософії (ОНП 60 кредитів ЄКТС). Освітньо-наукова програма «Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища». Гарант – проф. Губанова О.Р.