flowers

Євроінтеграція екологічної політики України 25 Жовтня 2023

flowers
  • 24.09.2023

Міністерство освіти і науки України

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України

Національна академія наук України

Одеський державний екологічний університет

Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Організатори мають честь запросити Вас взяти участь у П’ятій Всеукраїнській науково-практичній конференції «Євроінтеграція екологічної політики України».

 

Конференція відбудеться в м. Одеса (Україна) 2526 жовтня 2023 р. на базі Одеського державного екологічного університету, кафедри екологічного права і контролю.

 

Засідання конференції будуть проводитися дистанційно, у вигляді конференції Zoom. Час проведення та реквізити доступу до конференції будуть надіслані Вам пізніше.

 

Передбачаються наступні секції роботи конференції:

1. Глобальні та регіональні екологічні проблеми

2. Охорона природних комплексів

3. Інтегроване управління природокористуванням

4. Імплементація Європейського екологічного права

5. Екологічні засади інтродукції та збагачення біорізноманіття

6. Проблеми біологічних інвазій та екологічні основи упередження негативних наслідків.

 

Організаційний комітет конференції

 

Голова: Степаненко С.М. – д.ф-м.н., професор, в.о. ректора Одеського державного екологічного університету (ОДЕКУ)
Заступник голови: Владимирова О.Г. – к.геогр.н., доцент, в.о. зав. кафедрою екологічного права і контролю ОДЕКУ.
Секретар

конференції:

Бургаз О.А. – к.геогр.н., доцент кафедри екологічного права і контролю ОДЕКУ.

 

Члени оргкомітету

Тучковенко Ю.С. – д.геогр.н., професор, проректор з наукової роботи ОДЕКУ

Шатохіна І.В. – директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської обласної державної адміністрації

Дацюк В.М. – в.о. першого заступника директора Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської міської ради

Рахметов Д.Б. – д.с.-г.н., професор, заступник директора з наукової роботи (інноваційний розвиток) Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України

Бондарчук О.П. – к.б.н., н.с. відділу культурної флори Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України.

Коморін В.М. – к.геогр.н., с.н.с., директор Українського наукового центру екології моря Міндовкілля України

Мінічева Г.Г. – д.б.н., член-кор. НАН України, директор ДУ «Інститут морської біології НАН України»

Швидченко І.Г. – к.ю.н., доцент кафедри екологічного права і контролю ОДЕКУ

Сапко О.Ю. – к.геогр.н., доцент кафедри екологічного права і контролю ОДЕКУ

Гарабажій Т.А. – старший викладач кафедри екологічного права і контролю ОДЕКУ

Тимощук М.О. – старший викладач кафедри екологічного права і контролю ОДЕКУ

Нємцова О.А. – старший викладач кафедри екологічного права і контролю ОДЕКУ

 

Заявку на участь у конференції (зразок додається) необхідно надіслати до 16 жовтня 2022 року на адресу kafedraepik@gmail.com. Заявка оформлюється на кожного співавтора.

 

Мови конференції: українська та мови Європейського союзу

 

Планується видання електронного збірника матеріалів конференції.

 

Учасники конференції отримують електронний сертифікат.

 

Для опублікування у збірнику матеріалів конференції необхідно надіслати до 23 жовтня на зазначену поштову адресу матеріали, оформлені відповідно до вимог (зразок додається);

 

Назви файлів мають бути підписані відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Шевченко М.П._заявка, Шевченко М.П._матеріали).

 

Отримання матеріалів буде підтверджено.

 

Участь у конференції – безкоштовна.

 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції

 

Приймаються матеріали об’ємом до 5 повних сторінок набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc, *.docх. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, міжрядковий інтервал – одинарний, усі поля сторінки – 20 мм. Сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються. Рисунки і таблиці послідовно нумеруються арабськими цифрами (рис. 1). До кожного рисунку додається короткий підпис, а до таблиці ‒ заголовок.

Структура:

Перший рядок – назва доповіді (великими літерами, шрифт – жирний, вирівнювання по центру).

Другий рядок ‒ прізвище та ініціали автора (шрифт – жирний курсив, вирівнювання по центру).

Третій рядок – місце роботи (шрифт – курсив, вирівнювання по центру).

Далі йде текст матеріалів, вирівняний по ширині сторінки (абзац ‒ 1,0 см).

Посилання у тексті оформляються у квадратних дужках з порядковим номером у списку використаних джерел.

Список використаних джерел та літератури розміщується після основного тексту у кінці статті й оформляється відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису.

 

Проведення Всеукраїнської конференції на базі Одеського державного екологічного університету.

Адреса: вул. Львівська 15, м. Одеса, 65016

т.м. 0636409659

 

Електронна пошта і контактні телефони організаторів:

Бургаз Олексій Анатолійович – alexburgaz84@gmail.com тел. 0636409659.

 

Форма заявки для реєстрації

 

Прізвище
Ім’я
По батькові
Місце роботи (навчання)
Науковий ступінь / вчене звання
Посада
Факультет, кафедра / відділ, лабораторія
Контактний телефон (з кодом міста або коду мобільного оператора)
E-mail
Секція
Назва доповіді
Форма участі

З доповіддю

Без доповіді

 

ЗРАЗОК

 

актуальні питання європейської інтеграції

 

Шевченко М.П.

Одеський державний екологічний університет

Тимченко В.П.

Український науковий центр екології моря

 

Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.

 

Література

1. Криворучко І.А. Конституційно-правові принципи адміністративної процедури в України. Державне управління та місцеве самоврядування. 2016, вип. 2 (29). С.34.

2. Договір про заснування Європейського товариства з атомної енергії від 25.03.1957 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/994_027.

 

Інформаційний лист

Збірник матеріалів

 


 

Контактна інформація:

Теl., Viber, Telegram +38(063)640 96 59

E-mail: kafedraepik@gmail.com