Інструкція щодо вступу на 1-й курс ОС бакалавра

1. Вибрати напрямок підготовки

На цьому етапі потрібно визначитися із загальним напрямком отримання освіти, ґрунтуючись на особистих уподобаннях чи планах на майбутнє. Здобувачів вищої освіти ступеня бакалавра вступають до Одеського державного екологічного університету за результатами ЗНО з трьох конкурсних предметів (вступних іспитів). Форми навчання – денна та заочна. Вступники на навчання в Одеському державному екологічному університеті для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця державного (регіонального) замовлення, можуть бути рекомендовані або переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше 125,000. Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції. Строк підготовки фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (ПЗСО) – чотири навчальних роки. Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в додатку 6 до Умов прийому. Особи, які вступають в ОДЕКУ для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на другий або старші курси або на перший курс за скороченим строком навчання, можуть зараховуватись за державним замовленням лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, за-значені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка (Додаток 4 Правил прийому). Після закінчення підготовки на рівні ступеня бакалавра, випускники мають право подовжити навчання в університеті за програмою підготовки магістра. Освітньо-наукова підготовка за цією програмою триває 2 роки за денною формою навчання; освітньо-професійна підготовка триває 1,5 роки за денною та 2 роки за заочною формою навчання. Чому і як навчають у ОДЕКУ, де працюють випускники? Відповіді на ці питання можна знайти на сторінках спеціальностей і освітніх програм.

 • Спеціальності, конкурсні пропозиції, перелік предметів ЗНО, вступ на 1-й курс ОС “бакалавр”

  Шифр Найменування спеціальності/

  освітньої програми

  Назва конкурсної пропозиції Перелік предметів ЗНО
  1-й обов’язковий 2-й обов’язковий за вибором вступника
  1 2 3 4 5 6
  Денна/заочна форми навчання
  073 Менеджмент/

   

  Менеджмент

  Менеджмент (бюджетна)  

  Українська мова і література

   

  Математика

  Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або

  Географія, або Фі- зика, або Хімія

  101 Екологія/

   

  Екологія, охорона навколиш- нього середовища та збалансо- ване природокористування

  Екологія та охорона навколишнього

  середовища (бюджетна)

   

   

  Українська мова або

  Українська мова і література

   

   

  Біологія

   

   

  Історія України або Математика, або Іноземна мова, або Географія, або Фізика, або Хімія

  Екологічний контроль та аудит

  (небюджетна)

  Гідроекологія та управління водни- ми екосистемами (небюджетна)
  Екологічна політика і право (небю-

  джетна)

  103 Науки про Землю/

   

   

  Гідрометеорологія

  Метеорологія, агрометеорологія та

  економіка змін клімату (бюджетна)

  Українська мова або

  Українська мова і література

   

  Математика

   

  Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фі- зика, або Хімія

  Гідрологія, океанологія та менедж-

  мент водних ресурсів (бюджетна)

  Прикладна кліматологія та біомете-

  орологія (небюджетна)

  Комплексне управління водними

  ресурсами (небюджетна)

  Менеджмент гідрометеорологічної

  діяльності (небюджетна)

  122 Комп’ютерні науки/

   

  Комп’ютерні науки

   

  Комп’ютерні науки (бюджетна) Українська мова або

  Українська мова і література

   

  Математика

   

   

  Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або

  Географія, або Фі- зика, або Хімія

  Комп’ютерні науки (небюджетна)
  183 Технології захисту навколиш- нього середовища/

   

  Технології захисту навколиш- нього середовища

  Технології радіаційного контролю харчової та промислової продукції

  (бюджетна)

   

  Українська мова або

  Українська мова і література

   

  Математика

   

  Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фі- зика, або Хімія

  Системна радіоекологія, радіаційна безпека, технологічний аудит і кон- троль систем захисту навколишньо-

  го середовища (небюджетна)

  193 Геодезія та землеустрій/

   

  Землеустрій та кадастр

  Геодезія та землеустрій (бюджетна) Українська мова або

  Українська мова і література

   

  Математика

  Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фі-

  зика, або Хімія

  207 Водні біоресурси та аквакуль- тура/

  Охорона, відтворення та раці- ональне використання гідробі- оресурсів

  Охорона, відтворення та раціональ- не використання гідробіоресурсів (рибоохорона) (бюджетна)  

  Українська мова або

  Українська мова і література

   

   

  Біологія

   

  Історія України або Іноземна мова, або Математика, або Географія, або Фізика, або Хімія

  Еколого-економічне управління ри- бним господарством та аквакульту-

  ра (небюджетна)

  242 Туризм/

   

  Сталий туризм

  Зелений (екологічно безпечний) ту-

  ризм (бюджетна)

  Українська мова і література Іноземна мова Історія України або Математика, або Біологія, або

  Географія, або Фі- зика, або Хімія

  Туристична діяльність

  (небюджетна)

  281 Публічне управління та адміні- стрування/

  Публічне управління та адміні- стрування

  Публічне управління та адміністру- вання (бюджетна) Українська мова і література Математика Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фі- зика, або Хімія
  103 Науки про Землю/

   

  Організація метеорологічного та геофізичного забезпечення Збройних Сил України

  Організація метеорологічного та ге- офізичного забезпечення Збройних Сил України* (бюджетна)

   

  * закрита (фіксована) конкурсна про- позиція – підготовка офіцерів кадру для ЗСУ

   

  Українська мова або

  Українська мова і література

   

   

  Математика

   

  Історія України або Іноземна мова, або Біологія, або Географія, або Фі- зика, або Хімія

 • Вартість освітніх послуг для громадян України у 2020-21 н.р.

  Шифр Назва спеціальності Щорічна вартість навчання, грн.
  денна заочна
  073 Менеджмент 26750 9370
  101 Екологія 14960 9000
  103 Науки про Землю 14960 7150
  122 Комп’ютерні науки 26750 9370
  183 Технології захисту навколишнього середовища 14960 9000
  193 Геодезія та землеустрій 14960 9000
  207 Водні біоресурси та аквакультура 15670 8250
  242 Туризм 26750 9370
  281 Публічне управління та адміністрування 26750 9370

2. Подати документи онлайн чи в паперовій формі

Вступники до Одеського державного екологічного університету на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:

 • тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
 • тільки у паперовій формі:
 • для реалізації права на вступ за іспитами ( уразі відсутності у вступника хоча б одного із сертифікатів ЗНО 2018-2021 років),
 • для реалізації права на вступ за співбесідою, наказом № 560 або наказом № 697 відповідно до цих Правил прийому;
 •  для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до цих Правил прийому;
 • за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобуття освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання; у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства;
 • у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
 • у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів; для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених 27 абзацом дев’ятим підпункту 1 пункту 7 розділу VII Умов вступу у ЗВО України у 2021 році;
 • у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту Правил прийому, можуть подавати заяви в електронній формі з наступним поданням документів, що підтверджують право на вступ за співбесідою, наказом № 560 або наказом № 697, які мають бути подані в строки прийому заяв, відповідно до цих Правил прийому.

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у закладі вищої освіти та/або квотою-1, квотою для іноземців, першочергового зарахування, у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні, вступники одночасно з поданням заяви в електронній формі подають копії (сканкопії) підтвердних документів.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих (закритих) та відкритих конкурсних пропозиціях, та до тридцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

3. Пройти вступні випробування

Програми вступних іспитів (тестів) розміщені на офіційному сайті університету за посиланням

4. Знайти себе в наказі на зарахування

У розділі “Накази про зарахування” публікуються списки всіх абітурієнтів, зарахованих до ОДЕКУ.

 

Після того, як абітурієнт побачить себе в наказі про зарахування, йому слід зв’язатися з факультетом / інститутом (деканатом або консультаційною групою), куди він зарахований, щоб дізнатися про заселення в гуртожиток (при необхідності), про початок навчання, про розподіл в групу і задати існуючі питання.

 • hostel
  Поселення в гуртожиток
  Всім іногороднім студентам денної форми навчання надаються місця у студентських гуртожитках університету, які знаходяться на відстані 150-200 м. від головного корпусу ОДЕКУ.
 • military
  Військова підготовка
  Підготовка студентів всіх цивільних спеціальностей за програмою „офіцерів запасу” протягом ІІІ-ІУ курсів навчання /тел. (0482) 32-67-43/
 • bag
  Післядипломна освіта
  На базі Центру підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів отримання другої вищої освіти за всіма ліцензованими спеціальностями, проведення курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки.

Особлива пропозиція!

Після рівня бакалавра одночасне здобуття другої освіти зі спеціальностей економіко-управлінського спрямування та закінчення Університету з двома дипломами!

Факультативне вивчення англійської мови рівня "В2"

Більш детальна інформація наведена у розділі ІУ Правил прийому в ОДЕКУ у 2020 році, яка розташована на офіційному сайті університету за посиланням

Перейти globus-icon

Наші безумовні переваги

 • star-iconОсвіта європейського рівня
 • star-iconВідомі наукові школи
 • star-iconРозвинута матеріальна база
 • star-iconСотні дипломів на міжнародних конкурсах
 • star-iconУнікальна професія
 • star-iconДосвід практичної роботи

Навчання в унікальному, єдиному в Україні вищому спеціалізованому закладі вищої освіти ІVрівня акредитації.